Správa o vvč

03.10.2011 12:43

 

Materská škola,   Antona Vosátka č. 361/2,  900 82 Blatné_____  ____      

 

Správa

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2011/2012

 

 

Predkladá:

 

Zlatuše Andrisová

riaditeľka MŠ                                    Prerokované na pedagogickej rade

                                                                      

 

                                                                       dňa ................................................

 

 

                                                           Prerokované v Rade školy

                                                                      

 

                                                                       dňa .................................................

 

 

 

Stanovisko rady školy:

 

Rada školy odporúča Obci Blatné   s c h v á l i ť

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činností

 MŠ ul. Antona Vosátka č. 361/2, Blatné  za školský rok 2011/2012

 

 

 

 

 

.......................................................................

predseda Rady školy

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:

 

Obec  Blatné   s c h v a ľ u j e

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

MŠ ul. Antona Vosátka č 361/2, Blatné za školský rok 2011/2012

 

 

 

 

 

.........................................................................

za zriaďovateľa

 

Vypracovala:  

Zlatuše Andrisová

 

 

Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v zmysle:

 1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
 2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z .
 3. Koncepcia materskej školy na roky 2009/2014.
 4. Plán práce MŠ Blatné na školský rok 2011/2012.
 5. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Blatné
 6. Školský vzdelávací program

 

 

 

 

Obsah hodnotiacej správy: 

(1)
a)  základné identifikačné údaje o škole
b)  údaje o počte žiakov v materskej škole
c)  údaje o počte detí pred vstupom do základnej školy
e)  údaje o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch v šk. roku 2009/2010
g)  údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy
h)  údaje o ďalšom vzdelaní pedagogických zamestnancov školy
i)  údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
j)  údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
k)  údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole
l)  údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
n)  cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný šk. rok
   a vyhodnotenie jeho plnenia

 

 

 

 

 

 

 

Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach predškolského zariadenia v Blatnom za školský rok 2011/2012

 

Koncoročná hodnotiaca správa  vychádza z hodnotiacich správ o výsledkoch výchovno-vyučovacieho procesu v jednotlivých vekových skupinách. Na základe týchto správ možno konštatovať, že  hlavné úlohy Plánu práce školy vyplývajúce z  Pedagogicko-organizačných pokynov (POP) boli splnené a realizované v požadovanom rozsahu.

Pedagogickí pracovníci sa riadili platnou legislatívou školskej reformy, plnili základnú funkciu a poslanie predškolskej výchovy s rešpektovaním Koncepcie rozvoja a vzdelávania SR a národného kurikula -  Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie ISDED – O, ktorý so sebou priniesol aj tvorbu Školského vzdelávacieho programu.

 

(1)  

 1. Základné identifikačné údaje o škole
 1. Názov školy:             Materská škola
 2. Adresa školy:            A. Vosátka 361/2 900 82 Blatné
 3. Tel. číslo:                    033/64 59 340
 4. Internetová adresa:  www.msblatne.webnode.sk
 5. Zriaďovateľ:             Obec Blatné
 6. Vedúci zamestnanci školy, ich funkcie:      

                                                            

 

Meno a priezvisko

Funkcia

Zlatuše Andrisová

riaditeľka  MŠ

menovaná 01.07.2009 - 01.07.2014 

Martina Schenková

      zástupkyňa MŠ

Helena Mitková   

vedúca ŠJ

 

Poradné orgány školy:

Rada školy: je iniciatívny a poradný orgán vyjadrujúci a presadzujúci miestne záujmy rodičov a pedagógov v oblasti vzdelávania

Pedagogická rada školy: členmi boli pedagogickí zamestnanci školy

Mgr. Adriana Krajčovičová, Mgr. Šarmírová Eva,  Mgr. Hrdličková Mária ,  Schenková Martina,   Bc. Katarína Potočárová , Sabová Stanislava           

Metodické združenie: viedla Mgr. Eva Šarmírová

 

 1. Údaje o rade školy:                                                            

 

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Nominovaný za

1.

J. Buchamerová            

predseda RŠ

za rodičov

2.

 S. Sabová                               

podpredseda

za pedagogických. zamestnancov

3.

Mgr. S. Švrčková

 

za rodičov

4.

L. Dugovičová

 

za rodičov

5.

S. Kubicová

tajomník

za rodičov

6.

J.  Šarmírová               

 

za nepedagogických. zamestnancov

7.

Ing. Vojtech Nezhoda           

 

za  zriaďovateľa

                                                             

 Rada sa stretla trikrát. Vyjadrovala sa  ku koncepčným zámerom rozvoja MŠ, k návrhom na počty prijatých detí do MŠ, schvaľovala Správu o VVČ a jej výsledkoch za školský rok 2010/2011, informovala sa o  pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom  zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu. Pomáhala  pri zabezpečení niektorých  aktivít . Ing. Vojtech Nezhoda pomohol MŠ podaním zamestnaneckého grantu.

 

 Rada školy pri MŠ v Blatnom bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 15.3.2000. Ďalšie funkčné obdobie začalo dňom 14.09.2004 a 26.6.2008. V tomto roku 05.06. 2012 sa uskutočnili  nové voľby.

 

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Nominovaný za

1.

Jana Buchamerová            

predseda RŠ

za rodičov

2.

 Martina Schenková

 

za pedagogických. zamestnancov

3.

Mgr. Silvia Švrčková

podpredseda

za rodičov

4.

Lenka Dugovičová

 

za rodičov

5.

Mgr.Eva Španová PhD

 

za rodičov

6.

Janette   Šarmírová               

 

za nepedagogických. zamestnancov

7.

Paulína Nováková

 

za  zriaďovateľa

                            

 1. Údaje o počte detí

 

Stav k 15.09. 2010

Stav k 31.08. 2011

Vek. zloženie

Počet tried

Počet detí

Z toho špec. tr

Z toho integov

Počet tried

Počet detí

Z toho špec. tr

Z toho integov

3 – 4 ročné

1

22

0

0

1

22

0

0

4  – 5 ročné

1

23

0

0

1

22

0

0

5  – 6 ročné

1

24

0

0

1

26

0

0

Spolu:

3

69

0

0

3

70

0

0

 

 1. Zápis detí k školskému roku 2012/2013

 

Počet zapísaných detí do MŠ

Počet prijatých detí do MŠ

Počet neprijatých detí do MŠ

Predpokladaný počet detí na šk. rok 2012/2013

Predpokladaný počet tried

36

35

1

 90

4

 

 1. Údaje o počte zapísaných detí do 1. ročníka

 

Počet predškolákov

Zaškolených

Prijatých do 1.r. ZŠ

Deti s odloženou školskou dochádzkou

25

25

17

7

Dievčatá                                                                                 Chlapci 

OŠD       -  2                                                                            OŠD      - 5

 

 

 1. Údaje o zamestnancoch
 1. Personálne obsadenie MŠ

 

Počet zamestnancov.

 MŠ

Z toho pedag.

Kvalif.

Nekval.

Dopl. si kvalif.

Dôchod.

Správny zamest.

Dôchod.

7

6

7

0

0

0

1

0

 

 1. Personálne obsadenie ŠJ

 

Počet. zamestnancov.

Kvalifikované 

Nekvalifikované

Doplňujúce  kvalifikáciu

Dôchodkyne

Priemerný počet

stravníkov

4

4

0

0

0

 

 

Stravovanie detí

 

Celodenná 3x

desiata

Desiata a obed

Nestravuje sa

60

2

8

0

 

                                     

 1. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

     Vzdelávanie pedagogických pracovníkov prebieha v súčinnosti so Školským úradom – Senec a  Metodicko - pedagogickým centrom v Bratislave. Riaditeľstvo školy i zriaďovateľ podporuje záujem o vzdelávanie a profesionálny rast pedagógov. Zúčastňovali sme sa jednodňových odborných seminárov, zapojili sa do národného projektu –„Vzdelávania pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania“. Absolvovali sme vzdelávacie programy:  Obsahovú reformu, Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania , Rozvíjanie digitálnych /informačných kompetencií.

RMŠ sa pravidelne zúčastňovala vzdelávacích aktivítzameraných na budovanie právneho povedomia a vedenie pedagogickej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy. V marci k nám nastúpila Mgr. Adriana Krajčovičová, ktorá tento rok absolvuje adaptačné vzdelávanie.

Vzdelávanie pedag. zamestnancov na školský rok 2011/2012

 

Dátum

Názov vzdelávacieho programu

Meno účastníka

Vzdelávacia inštitúcia

Náklady

Počet kreditov

Forma vzdelávania

07.10.2011

Bezpečný pohyb- zdravé dieťa

Celoslovenský seminár

Andrisová

Mgr. Šarmírová

Bc. Potočárová   

Omep

5,-€

5,-€

5,-€

 

Celoslovens - ký

seminár

 

05.10.2011

06.10.2011

Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania

Mgr.

Hrdličková

Schenková   

Metodicko – pedagogické centrum – BA

 

 

Kontinuálne

inovačné vzdelávanie

20.10.2011

21.10.2011

Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania

Mgr.

Hrdličková

Schenková   

Metodicko – pedagogické centrum – BA

 

 

Kontinuálne

inovačné vzdelávanie

28.10.2011

Integrácia digitálnych technológií do každodenných aktivít detí predškolského veku

Andrisová

Mgr.

Hrdličková

Sabová   

Spoločnosť pre predškolskú výchovu

5,-€

5,-€

5,-€

 

Jednodňové školenie

03.11.2011

04.11.2011

Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania

Mgr.

Hrdličková

Schenková   

Metodicko – pedagogické centrum – BA

 

 

Kontinuálne

inovačné vzdelávanie

 

10.11.2011

Správa registratúry

Odborný seminár

Andrisová

 

Asociácia

správcov registratúry

39,-€

 

Jednodňové školenie

8.12.2011

Moderný učiteľ v MŠ

Andrisová

 

Nezisková organizácia Indícia

 

 

Konferencia

02.02.2012

Zákon 317 o pedagogických zamestnancoch

Andrisová

 

Národný ústav celoživotného vzdelávania

 

20,-€

 

Jednodňový seminár

16.02.2012

Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania

Mgr.

Hrdličková

Schenková   

Metodicko – pedagogické centrum – BA

 

 

Kontinuálne

inovačné vzdelávanie

28.02.2012

Digitálne technológie v MŠ

Andrisová

 

Metodicko – pedagogické centrum – BA

 

 

Kontinuálne aktualizačné vzdelávanie

29.02.2012

Logiko -primo

Mgr.

Hrdličková

Mgr.

Krajčovičová

Spoločnosť pre predškolskú výchovu

 

 

Jednodňové

školenie

05.03.2012

Digitálne technológie v MŠ

Schenková

Bc. Potočárová   

Metodicko – pedagogické centrum – BA

 

 

Kontinuálne aktualizačné vzdelávanie

12.03.2012

 

Digitálne technológie v MŠ

Andrisová

 

Metodicko – pedagogické centrum – BA

 

 

Kontinuálne aktualizačné vzdelávanie

 

19.03.2012

Digitálne technológie v MŠ

Schenková

Bc. Potočárová   

Metodicko – pedagogické centrum – BA

 

 

Kontinuálne aktualizačné vzdelávanie

19.03.2012

20.03.2012

21.03.2012

 

 

Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania

Mgr.

Hrdličková

Schenková   

Metodicko – pedagogické centrum – BA

 

 

Kontinuálne

inovačné vzdelávanie

21.03.2012

 

 

 

Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania

Mgr.

Hrdličková

Schenková   

Metodicko – pedagogické centrum – BA

 

 

Kontinuálne inovačné vzdelávanie

26.03.2012

Digitálne technológie v MŠ

Andrisová

 

Metodicko – pedagogické centrum – BA

 

 

Kontinuálne

aktualizačné vzdelávanie

 

02.04.2012

Digitálne technológie v MŠ

Schenková

Bc. Potočárová   

Metodicko – pedagogické centrum – BA

 

 

Kontinuálne

aktualizačné vzdelávanie

16.04.2012

Digitálne technológie v MŠ

Andrisová

 

Metodicko – pedagogické centrum – BA

 

 

Kontinuálne aktualizačné vzdelávanie

 

18.04.2012

Aplikácia právnych predmetov v praxi MŠ

Andrisová

 

Národný ústav celoživotného vzdelávania

 

20,-€

 

Seminár riadený  s diskusiou

19.04.2012

20.04.2012

21.04.2012

 

Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania

Mgr.

Hrdličková

Schenková   

Metodicko – pedagogické centrum – BA

 

 

Kontinuálne

inovačné vzdelávanie

 

23.04.2012

Digitálne technológie v MŠ

Schenková

Bc. Potočárová   

Metodicko – pedagogické centrum – BA

 

 

Kontinuálne aktualizačné vzdelávanie

07.05.2012

Digitálne technológie v MŠ

Andrisová

 

Metodicko – pedagogické centrum – BA

 

 

Kontinuálne aktualizačné vzdelávanie

 

12.05.2012

Obsahová reforma

Mgr.

Krajčovičová

Mgr.

Hrdličková

Mgr. Šarmírová

Bc. Potočárová   

Schenková

Metodicko – pedagogické centrum – BA

 

 

Kontinuálne aktualizačné vzdelávanie

 

19.05.2012

Obsahová reforma

Mgr.

Krajčovičová

Mgr.

Hrdličková

Mgr. Šarmírová

Bc. Potočárová   

Schenková

Metodicko – pedagogické centrum – BA

 

 

Kontinuálne aktualizačné vzdelávanie

21.05.2012

Digitálne technológie v MŠ

Andrisová

 

Metodicko – pedagogické centrum – BA

ukončené

11

kreditov

Kontinuálne aktualizačné vzdelávanie

25.05.2012

Bezpečný pohyb- zdravé dieťa

 

Mgr.

Krajčovičová

, Omep

10,-€

 

 

Celoslovens-

ký seminár

25.05.2012

Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania

Mgr.

Hrdličková

Schenková   

Metodicko – pedagogické centrum – BA

ukončené

25

kreditov

Kontinuálne

inovačné vzdelávanie

26.05.2012

Obsahová reforma

Mgr.

Krajčovičová

Mgr.

Hrdličková

Mgr. Šarmírová

Bc. Potočárová   

Schenková

Metodicko – pedagogické centrum – BA

 

 

Kontinuálne aktualizačné vzdelávanie

28.05.2012

Digitálne technológie v MŠ

Schenková

Bc. Potočárová   

Metodicko – pedagogické centrum – BA

ukončené

11

kreditov

Kontinuálne aktualizačné vzdelávanie

29.05.2012

 

Mgr.

Krajčovičová

Mgr.

Hrdličková

 

raabe

 

 

seminár

18.06.2012

Obsahová reforma

Mgr.

Krajčovičová

Mgr.

Hrdličková

Mgr. Šarmírová

Bc. Potočárová   

Schenková

Metodicko – pedagogické centrum – BA

ukončené

 

kreditov

Kontinuálne aktualizačné vzdelávanie

 

V MŠ sme plnili aj plán Metodického združenia. Prednášky boli zamerané na odovzdávanie nových poznatkov a informácií z vlastnej praxe, zo samoštúdia a zo vzdelávacích aktivít, najmä prostredníctvom zážitkového učenia a praktických ukážok, ktoré aj tento rok absentovali pri prednáškach. Jednotlivé témy sa vypracovávali a prezentovali na základe vytvoreného plánu práce a menili sa podľa využitých ponúk na ďalšie vzdelávanie

 

 1. Zlepšovanie výchovno-vzdelávacej práce so zameraním na uplatňovanie rôznych foriem organizácie vo výchove a vzdelávaní so zreteľom na ciele a obsahy výchovy.
 2. Aktuality z konferencie: „Moderný učiteľ“.
 3. Informácie zo školenia: Digitálne technológie“.
 4. Metóda ako prostriedok na dosiahnutie cieľa.
 5. Triedna dokumentácia a jej správnosť zapisovania, plánovanie ŠkVP, plánovanie letnej činnosti, Podmienky na zabezpečenie ochrany detí – Školský poriadok, Pedagogicko-organizačné pokyny na šk. rok 2012/2013.

 

Prostredníctvom prednášok si pedagogické pracovníčky  zvyšovali svoju odbornú teoretickú úroveň. Navzájom si vymieňali už nadobudnuté skúsenosti a boli otvorené novým nápadom, ako svoje poznatky možno čo najefektívnejšie využiť v edukácii  a primerane veku dieťaťa.

Metodické združenie postupovalo podľa vopred vypracovaného a schváleného plánu v súlade s požiadavkami pedagogických zamestnancov.

 

V budúcom školskom roku by bolo vhodné:

 • pokračovať  vo využívaní praktických ukážok a zážitkového učenia v rámci prednášok;
 • snažiť sa využiť čo najviac možností na rozvíjanie svojich vedomostí a zvyšovanie odbornej úrovne;
 • riešiť aktuálne pedagogické, výchovno-vzdelávacie problémy;

 

 

 1. Údaje o výsledkoch hodnotenia výchovy a vzdelávania detí v MŠ

      Úroveň rozvoja osobnosti dieťaťa hodnotíme v súčinnosti s obsahom a cieľmi Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie, na ktorý nadväzoval Školský vzdelávací program „Denne cvičím zdravo jem, bádam skúmam svet objavujem“, pričom boli príležitostne využívané aj prvky alternatívnych pedagogických prístupov. Uplatňoval sa tvorivo humanistický štýl výchovy, zameraný na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, rešpektujúc jeho osobitosti. Pri evalvácií edukačnej činnosti, ktorá zahŕňa úroveň kognitívneho, perceptuálno -motorického a sociálno-emocionálneho rozvoja detí sme využívali metódu objektívneho posudzovania s ohľadom na vekové osobitosti detí.

 

Stupeň dosiahnutých cieľov v oblasti kognitívneho rozvoja hodnotíme tak, že deti sú schopné využívať v konkrétnej situácii svoje vedomosti a poznatky, majú dostatočné poznatky o sebe, rodine, blízkom i vzdialenejšom okolí. Deti sú zvedavé, s nadšením skúmajú, objavujú, vnímajú a majú záujem o bezprostredne vnímané okolie, ale zaujímajú ich aj abstraktné témy, ako vesmír, ľudské telo a pod. Úroveň vedomostí a zručností v oblasti poznávacích a mimo poznávacích funkcií zodpovedá ich vekovým a rozvojovým možnostiam.

Poznatky, ktoré si deti osvojili, vedia aplikovať v konkrétnych situáciách a pokúšajú sa o sebahodnotenie. Využívaním nových inovačných metód a foriem sa objavovanie poznatkov stalo zaujímavejším, kreatívnejším a deti využívali vlastnú aktivitu na dosiahnutie cieľa. Osvedčili sa nám nové metodické postupy pri práci s novými didaktickými pomôckami  Logico- primo a Bee- Bot, Construkta-Bot. Pozornosť sme venovali reči dieťaťa, rozvíjaniu komunikácie a schopnosti utriediť si a vypovedať myšlienku. Deti  obľubovali maľované čítanie a zaujímali sa o písmená.  Kultivovanosť rečového prejavu je do značnej miery ovplyvnená rodinným prostredím.

Naďalej však pretrvávajú problémy detí s nesprávnou výslovnosťou. Nízka úroveň verbálnej komunikácie  u niektorých detí je často dôsledkom menej podnetného rodinného prostredia a nepravidelnej dochádzky dieťaťa do MŠ. U niektorých detí sa prejavili  slabšie výsledky v  určovaní polôh dvoch predmetov, v počítaní, v rozlišovaní farieb, v časových vzťahoch, prísť samostatne na riešenie problému, slabá fantázia, tvorivosť. Problém s koncentráciou - nepozornosť, nesústredenosť pri zadávaní úloh, pri aplikovaní teoretických poznatkov do praxe.


V oblasti sociálno – emocionálneho rozvoja na formovanie prosociálneho správania boli využívané v prevažnej miere hry, ktoré sú jednou z najvhodnejších foriem, lebo okrem zážitkovosti poskytujú také zložky, ako tvorivosť, osobnú iniciatívu, kooperáciu a citovú reflexiu.  V hrách sme deti viedli k rešpektovaniu základných ľudský hodnôt a zároveň sme vytvárali hodnotový systém u detí. Posilňovali sme im citovú stabilitu a utvárali psychickú odolnosť voči stresu, uplatňovali sme adaptačný program pre novoprijaté deti, vytvárali sme priaznivú sociálno – emocionálnu klímu v kolektíve. Deti sa učili pravidlám spoločenského spolužitia a ich vytváraniu v rámci prirodzeného sociokultúrneho prostredia, porozumeniu, základným neverbálnym prejavom, obvyklým v tomto prostredí. Deti vedia ovládať svoju impulzivitu, samostatne sa dohovoriť o spoločnej činnosti, majú stálejšie záujmy a túžby dosiahnuť určitý cieľ. Konštruktívny dialóg, voľba a  sociálna diskusia boli hlavné metódy v sociálno – emocionálnej oblasti. Prostredníctvom esteticko – výchovných  činností si rozvíjali fantáziu , predstavivosť, tvorivosť a obrazotvornosť.

 

Niektoré detí ešte prejavujú agresivitu v správaní. U nesmelých detí bolo zvyšované ich sebavedomie pochvalou, povzbudením a tým, že boli dávané do vedúcich úloh. Nedostatkom bol prejav samotárstva u detí z menej podnetného prostredia a počas adaptácie. Impulzívne správanie niektorých detí, agresivita, detský vzdor  a nedostatok empatie. U trojročných detí  pretrvával problém s požičiavaním hračiek a nenásilným riešením konfliktov s inými deťmi. Niektoré deti sa veľmi ťažko odpútavali od rodičov a adaptovali na MŠ. Príchod nových detí v druhom polroku, nepravidelná dochádzka a adaptačný proces narúšali VVČ v triede.

Naďalej je potrebné  podporovať sebareguláciu morálneho konania detí, sebavedomie a sebahodnotenie s uplatnením princípu aktivity  a slobodnej voľby. 

 

V oblasti perceptuálno – motorického rozvoja si osvojovanie  rôznorodých pohybov, kladne pôsobilo na vôľové vlastnosti a morálne formovanie dieťaťa. Citlivo organizované cvičenia pozitívne ovplyvňovali rozvoj kolektívneho správania, pocitu spolupatričnosti, iniciatívnosti a aktivity.

Hrubá motorika: Deti sa v telovýchovných zamestnaniach učili rovnako a spravodlivo hodnotiť samých seba. Pravidelným zaraďovaním pohybových aktivít a využívaním rôzneho náradia a náčinia, sme u detí vzbudzovali túžbu a záujem o riadené a spontánne pohybové aktivity, eliminovali sme strach s pohybu v rôznom prostredí. V predškolskej triede majú deti osvojenú terminológiu cvikov. Pozitívom bolo využívanie prvkov dychových a relaxačných cvičení a možnosti využívania na šk. dvore trampolíny.  Deti prejavili pohybovú zdatnosť, obratnosť a majú veľký záujem o danú oblasť.

Veľký dôraz bol kladený na rozvoj jemnej motoriky s ambíciou, aby deti plynulo a bez problémov zvládali prechod do základnej školy a nároky kladené na prváka v oblasti písania. V edukačných aktivitách, hrách, ako aj počas celého dňa sa u detí v bežných činnostiach rozvíjali výtvarné a pracovné schopnosti. Deti si uvedomujú svoje zdravie a hodnoty s ním spojené. Všetky telovýchovné činnosti boli postavené na znalosti a rešpektovaní zdravotného stavu, rozdielnych telesných a zmyslových predpokladoch a pohybových možností u jednotlivých detí.

Vo veľkej miere boli uplatňované hudobno-pohybové hry, ktoré rozvíjali nielen pohybové kompetencie dieťaťa, ale aj estetiku jeho pohybového prejavu a fantáziu. Spontánny pohyb spojený s recitáciou a spevom pomáhal rozvíjať koordináciu pohybu a rytmu.

Problémy so správnou koordináciou a neistotou v činnosti má len pár ojedinelcov.

Úroveň rozvoja grafomotorických zručností: Úroveň rozvoja vizuomotorickej koordinácie a jemnej motoriky sa overovala  prostredníctvom  pracovných zošitov a listov. Väčšina detí sa na ploche papiera orientovala samostatne, vyplnila celú plochu,  dokončila požadovanú grafickú stopu do konca riadku. Spôsobilosť zachovávať smer požadovanej grafickej stopy a istota prejavu je v celku veľmi dobrá. Výsledky sú v zlepšení uvoľnenosti rúk, zápästia, grafický materiál držia dominantnou rukou, kvalita držania grafického materiálu je dobrá, deti majú vypestovaný návyk na správne držanie tela, sedu pri písaní, držania ceruzky, neotáčanie zošitom, pracovným listom a vzdialenosť očí od papiera. Pri nácviku grafomotorických zručností v pracovných listoch a v zošitoch boli zaraďované grafomotorické a uvoľňovanie cvičenia a postupy. V súčasnej dobe môžeme hodnotiť úroveň grafomotorických zručností kladne. Jemnú motoriku si deti ďalej precvičovali navliekaním koráliek, využívaním pracovných techník – lepenie, strihanie, krčenie a skladanie papiera a ohýbanie rôznych druhov drôtu. Technicky správne zvládli konštruovanie z rôznych stavebníc podľa predlohy i podľa vlastných predstáv. Úroveň techniky strihania sa overovala pri strihaní predkresleného tvaru. Pozorovaním bolo zistené, že deti celkom dobre ovládajú techniku strihania, majú osvojené základy bezpečnej práce a pracovnej disciplíny. Ľavoruké deti pracovali s nožnicami pre deti ľavoruké. V priebehu šk. r. deti bez problémov dokázali používať návyky sebaobsluhy a hygieny. Samostatne sa dokázali obliekať, zobliekať, obúvať a vyzúvať. V dennom režime, vždy po obede si deti pravidelne pestovali návyky starostlivosti o chrup. V školskej jedálni deti sa využívali návyky kultúrneho stolovania, deti strednej triedy a predškoláci používali príbor.

Nedostatkom je slabá práca s nožnicami u jednotlivcov, strihanie po čiare, nedostatočná, schopnosť, zaväzovania šnúrok a správny úchop ceruzky. U mladších detí pretrvávali rozdiely v  sebaobslužných  prácach a pri stolovaní.

 

Úlohy zaradené do koncepcie školy rozvíjali osobnosť samostatného, zdravo sebavedomého, tvorivého jedinca cestou prirodzenej výchovy. Každé dieťa bolo vedené k maximálnemu rozvoju fyzickej, psychickej a sociálnej samostatnosti. Deti sa naučili základným zručnostiam a vedomostiam dôležitým pre celý ďalší život. Prioritnou činnosťou školy bola zodpovedná príprava 5-6 roč. detí a detí s odloženou školskou dochádzkou na vstup do 1. ročníka ZŠ.

1 dieťa bude  zo strednej skupiny predčasne zaškolené. Dominantným prostriedkom rozvoja bola  hra.

Pri hrách boli učiteľky iba poslucháčkami, poradkyňami, pomocníčkami, pozorovateľkami, spoluhráčkami.
Vo svojom výchovno-vzdelávacom pôsobení sme využívali aj prvky metodickej príručky Krok za krokom – centrá aktivít, ponukovú tabuľu, pravidlá triedy, didaktické aktivity, pomocníčkov. Prístupom orientovaným na dieťa podporujeme samostatné učenie sa detí prostredníctvom cieľavedome pripravených a plánovaných rôznorodých aktivít. Štrukturovaním prostredia v triede vytvárame podmienky na to, aby si deti mohli vyberať z viacerých, ku konkrétnemu cieľu smerujúcich činností v malých skupinkách detí v tzv. centrách aktivít.

Digitálne technológie prenikajú v súčasnosti do všetkých našich činností. Stretávame sa s nimi ako doma tak aj v práci. Preto sme sa aj my v našom predškolskom zariadení s začali viac venovať tejto problematike. V prvej etape sme sa všetky pedagogické pracovníčky preškolili a zúčastnili kontinuálneho vzdelávania zameraného na rozvoj digitálnych techník.

V súčasnosti v MŠ máme zavedený internet a p. učiteľky majú v každej triede PC s tlačiarňou, 1 scener, MP-3,  2 digitálne fotoaparáty a 2 televízory.

V  triede 5-6 a 4 -5 ročných detí máme zriadené digitálne kútiky. Podarilo sa nám sponzorsky získať 6 PC zo Slovenskej sporiteľne a z IBM KidSmart, ktoré sme zabezpečili detskými softvermi- Cirkus šaša Tomáša, Alenka a veci okolo nej, Svet myšiaka Bonifáca, Slniečko, Martinkové zvieratká,

Deti využívajú aj tablet a softver RNA, ktoré rozvíja ich jemno motorické zručnosti, tvorivé myslenie, , vizuálnu gramotnosť.

Keďže deti prejavili veľký záujem o robotické hračky , prikúpili sme k včele Bee Bot aj bager- Construkta-Bot , podložky k Bee Bot a  digitálnu detskú kameru. Digitálne technológie sú pre deti predškolského veku veľmi obľúbeným nástrojom hravého učenia sa. Ich používanie je pre deti veľmi aktívny, sociálny, stimulujúci zážitok, ktorý otvára pre deti nové možnosti v rozličných oblastiach vzdelávania.     

      Aj tento  rok sme sa zamerali na  rozvoj predčitateľskej  gramotnosti  deti.

 Využívame a stimulujeme skutočnosť, že dieťa rozpráva, komunikuje s inými, rozvíja si svoju slovnú zásobu, postupne si vytvára súvis medzi hovoreným slovom a jeho písanou formou. Zameriavame sa na rozvoj fonematického sluchu, schopnosti hláskovej diferenciácie, rozlišovaniu slov podľa sémantickej a formálnej príbuznosti.

Stimulujúce prostredie vytvárame  označovaním veľkým písmom centier aktivít štítkom s jeho názvom, označovaním materiálov, pomôcok, surovín, hračiek, písaním  farebne textu básní, označovaním osobných veci detí značkou a písmom, využívaním pojmových máp, maľovaným čítaním, písaním pravidiel života v triede.

Dieťa prostredníctvom čítania a písania môže konštruovať svoje poznanie o svete a vytvárať vlastné subjektívne významy. Dieťa je tým, ktoré sa o písmo zaujíma z vlastnej vôle, a nie, ak to niekto iný od neho vyžaduje.

 

Hodnotenie plnenia školského vzdelávacieho programu „Denne cvičím zdravo jem, bádam skúmam svet objavujem“:

Je vypracovaný ako škôlkarova expedícia za tajomstvami našej planéty, do sveta športu, zdravej výživy a životného štýlu. V našich učebných osnovách sa opierame  o vzdelávacie štandardy v rozsahu vzdelávacích štandardov ŠVP. Názov odráža zameranie MŠ ale aj metódy a formy práce, ktoré sú súčasťou každodennej výchovno- vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov. ŠkVP je rozdelený podľa mesiacov do 10 obsahových celkov a 61 tém, ktoré si učiteľky ľubovoľne vyberajú pričom akceptujú zásady postupnosti a primeranosti, s postupnou implementáciou nových poznatkov. Obsahové celky vychádzajú z prirodzenej túžby detí spoznávať  okolitý svet a pritom sa  oboznamovať s  trendmi šírenia  zdravého spôsobu života. Vychádzajú z jednotlivých ročných období a sviatkov a v každom obsahovom celku je týždeň venovaný profilácii MŠ - téme zdravia. Venovali sme sa aj Právam dieťaťa, ktoré sú rozpracované  do jednotlivých týždňov a mesiacov. Súčasťou niektorých obsahových celkov sú aj vypracované projekty: Kde žijem a hrám sa, Cestujeme svetom, Zima, mrzne, praská, fúka, Vojdi do rozprávky, Malí ochranári, Zachráňte princeznú, Dobrodružné leto. Na začiatku ŠkVP sú vypracované metódy, stratégie a učebné zdroje, ktoré je možné uplatniť počas celého roka vo VVČ.

 Tento školský rok bol inovovaný.  Do učebných osnov sme doplnili obsahové štandardy a na základe skúseností za každým obsahovým celkom stratégie,  aktivity a ciele na podporu zdravia a zdravého životného štýlu. Do učebných zdrojov  sme dopísali nové pomôcky.

 

Výchovno-vzdelávací proces

Deti sa tvorivo a samostatne podieľali na rozvíjaní vlastného poznania. V každej vekovej skupine bola realizovaná VVP  premyslene a s efektívnym využití variabilných učebných pomôcok a didaktickej techniky. Pri výbere metód, foriem a prostriedkov sa zohľadňovali aktuálne výchovné potreby, vývinové a vekové osobnosti ako aj podmienky školy. Systematicky  sme  u detí rozvíjali tvorivé myslenie, dostatočným množstvom pomôcok  sme im dávali priestor k manipulácii a samostatnosti, k rozvíjaniu fantázie, tvorivosti, obrazotvornosti a predstavivosti

V tvorivo – humanistickej výchove sme dôraz kládli na rozvoj kognitívnych aj nonkognitívnych funkcií a procesov. Rozvoj týchto funkcií a procesov sa uskutočňoval  v priebehu dňa v jednotlivých triedach podľa Školského vzdelávacieho programu,  v pripravovaných týždenných témach, cieľoch, cieľových požiadavkách a úlohách. Tento rozvoj funkcií a procesov sa uskutočňoval najmä prostredníctvom riešenia každodenných, deťom blízkych problémov. Deti sme viedli k tomu aby boli zvedavé, aby mali radosť z poznávania, objavovania, skúmania, experimentovania. Vo všetkých činnostiach sa dôraz kládol na deti, aby boli pri činnostiach samostatné a aktívne, aby sa dokázali na činnosti sústrediť a vnímať ich. Základný obsah predprimárneho vzdelávania je stanovený tak, aby v náväznosti na súčasné trendy vo vzdelávaní zodpovedal cieľom a zámerom predprimárneho vzdelávania a aby rešpektoval vek, predpoklady a skúsenosti dieťaťa predškolského veku, ich súčasné i budúce potreby a taktiež i prostredie a možnosti materskej školy. Tento obsah je štruktúrovaný do oblasti kognitívneho rozvoja, sociálno-emocionálneho a perceptuálno-motorického rozvoja, ktoré rešpektuje vývoj dieťaťa, jeho prirodzený život, zrenie i učenie. Tieto oblasti rozvoja sa dejú v prirodzených interakciách, do ktorých dieťa v rámci týchto vzťahov vstupuje, v ktorých žije, rozvíja sa a vyrastá, učí sa a tiež vzdeláva. Tieto oblasti rozvoja majú 4 tematické okruhy:


1. Ja som
2. Ľudia
3. Príroda
4. Kultúra
 
1.Ja som

Zámerom vzdelávacieho úsilia v tejto oblasti je stimulovať a podporovať rast a neurosvalový vývoj dieťaťa, podporovať jeho fyzickú pohodu, zlepšovať jeho telesnú zdatnosť i pohybovú a zdravotnú kultúru, podporovať rozvoj jeho pohybových a manipulačných schopností, učiť dieťa k sebaobsluhe a viesť ho k zdravým životným návykom a postojom. V oblasti psychologických podporovať duševnú pohodu, psychickú zdatnosť a odolnosť dieťaťa, rozvoj jeho rozumových schopnosti, reči a jazyka, poznávacích procesov a funkcií, jeho citov a vôle, sebapoznanie, jeho kreativity a sebavyjadrovania, stimulovanie osvojovania a rozvoja jeho vzdelávacích schopností a povzbudzovanie dieťaťa v jeho ďalšom  rozvoji, poznávaní a učenia. U detí sa rozvíjali vlastnosti ako uvedomovanie si vlastného tela,  rozvoj pohybových schopnosti v oblasti hrubej a jemnej motoriky / koordinácia a rozsah pohybu, pohyblivosti, správne dýchanie /, ovládanie pohybového aparátu a telesných funkcií. Deti uvedené úlohy plnili pohybovými činnosťami ako je chôdza, lezenie, beh , skok, poskoky potom sú to loptové hry, sezónne cvičenia. Manipulovali s predmetmi, pomôckami, nástrojmi, náčiním, náradím i materiálom. Využívali sa zdravotne zamerané činnosti ako uvoľňovacie cvičenia, dychové a relaxačné cvičenia, zmyslové a psychomotorické hry, konštruktívne a grafické činnosti, hudobné a hudobno-pohybové činnosti a hry, jednoduché pracovné a seba obslužné činnosti / starostlivosť o seba, o svoje  osobné veci, poriadok a pod/., poznávacie činnosti zamerané k osvojovaniu pojmov o zdraví, ľudskom tele, bezpečnosti, telovýchove a športe.

Jazyk a reč: rozvíjali sa u detí rečové a jazykové schopností v oblasti receptívnych / vnímanie, počúvanie, chápanie / a produktívnych / výslovnosť, vytváranie pojmov, hovorený prejav, vyjadrovanie sa/. Rozvíjal sa kultivovaný prejav využívaním artikulačných , rečových, sluchových a rytmických hier so slovami, slovné hádanky, spevácke činnosti, spoločné rozhovory, rozprávanie zážitkov, príbehov, podľa skutočnosti, podľa obrázkov, prednes, recitácia, dramatizácia a spev, prezeranie a „ čítanie „ obrázkových kníh a leporel, grafické napodobňovanie symbolov, tvarov, čísiel, písmen.

Poznávacie schopnosti, myšlienkové operácie, predstavivosť, fantázia:  tu sme využívali priame pozorovanie prírodných javov, konkrétnu manipuláciu s predmetmi, voľné hry, experimentovanie s materiálom a predmetmi, zmyslové hry, činnosti na rozvoj a cvičenie vnímania, zrakovej a sluchovej pamäti a pozornosti, námetové hry a činnosti, hry zamerané na podporu tvorivosti, predstavivosti a fantázie, práca s knihami, s obrázkovým materiálom, výlety do okolia, sledovanie rozprávok a pod. Deti úlohy zvládli. Tieto úlohy boli prispôsobené vekovým osobitostiam detí.
 
2.Ľudia
Zámerom vzdelávania v interpersonálnej oblasti je podporovať utváranie vzťahov dieťaťa k inému dieťaťu, či dospelému, posilňovať, kultivovať a obohacovať jeho vzájomnú komunikáciu a zabezpečovať pohodu týchto vzťahov. Úlohy sme plnili hrami, ktoré boli zamerané na posilňovanie prosociálneho správania vo vzťahu k druhým v rodine, materskej škole. Využívali sme sociálne a interaktívne hry, hranie úloh, dramatické činnosti, hudobné  a hudobno – pohybové hry, spoločenské hry, spoločné aktivity na rôzne témy, kooperatívne činnosti vo dvojiciach, v skupinách, čítanie, rozprávanie a počúvanie rozprávok a príbehov na témy vzťahy medzi ľuďmi. Úlohy deti splnili, dbali sme na vekové osobitosti detí.
 
3.Príroda
Zámerom vzdelávania v environmentálnej oblasti je vzbudiť u dieťaťa elementárne poznatky o okolitom svete a dianí v ňom, o vplyve človeka na životné prostredie počínajúc v najbližšom okolí a končiac celkovými problémami celosvetového dosahu. Vytvoriť základy pre otvorený a zodpovedný postoj dieťaťa k životnému prostrediu. Využívali sme k splneniu úloh zmysluplné pracovné činnosti, kognitívne činnosti / kladenie otázok a hľadanie odpovedí /, práca s literárnym textom, obrázkovým materiálom, využívanie encyklopédii, pestovateľské činnosti,  motivované hrové aktivity, činnosti, ekohry. Deti úlohy zvládli vzhľadom k tomu, že sa prihliadalo na vekové osobitosti tej, ktorej skupinu detí.
 
4.Kultúra
 Zámerom vzdelávania v oblasti sociálnej a kultúrnej je uviesť dieťa do spoločnosti ostatných ľudí, do života v ľudskej spoločnosti i do sveta kultúry a umenia, pomôcť dieťaťu osvojiť si potrebné vedomosti, návyky i postoje, prijímať základné všeobecne uznávané spoločenské, morálne a estetické hodnoty a podieľať sa na utváraní spoločenskej pohody.
Úlohy sa plnili tým, že sa deti zúčastňovali na počúvaní rozprávok, príbehov, veršov, hudobných skladieb, piesní, sledovaním  dramatizácie, divadelných scénok, rôznych námetových hier, konštruktívnych hier, prípravy spoločenských podujatí a slávností – kultúrne programy pre rodičov, starých rodičov,: deti navštevovali divadelné predstavenia, knižnicu, stretávali sa s literatúrou, dramatickým, výtvarným a hudobným umením aj mimo materskej školy.

 

 

 1.  Údaje o aktivitách a prezentácii školy

 

 1. Podujatia organizované pre rodičov a verejnosť


Práca s talentovanými deťmi – krúžková činnosť –hudobno- pohybový, výučba anglického jazyka

 

Oslavy menín a narodenín (pri oslavách sme využívali ovocie a ovocné nápoje)

 

Jesenná výstavka- rodičia spolu s deťmi  zapojili svoju fantáziu   a spoločne vytvorili

výstavku prác z plodov  vypestovaných v záhradách.

 

Šarkaniáda - - rodičia spolu s deťmi  si púšťali na ihrisku šarkany

 

Z každého rožku, trošku- športové aktivity boli volené tak, aby si každý účastník mohol vybrať podľa svojich schopností a fyzickej zdatnosti.

 

Varíme- zdravo - pri príležitosti Svetového dňa výživy sme v spolupráci s rodičmi a ŠJ zorganizovali posedenie s ochutnávku šalátov a nátierok  zdravej kuchyne.

 

Deň úcty k starším-  akcia organizovaná v spolupráci s OcÚ. Deti predškolskej triedy si svojimi básňami a pesničkami uctili svojich starých rodičov v osvetovej besede.

                                                                       

Babičkin jablčník  -  spoločné posedenie deti a ich starých rodičov spestrili naše deti pekným programom. Babičky pohostili svojich vnúčikov rôznymi jablkovými koláčmi .

 

Stretnutie s Mikulášom - tento rok sme privítali Mikuláša i čertíkov v našej MŠ. Básňami  pesničkami i dobrou zábavou sme si priblížili  spoločne s pracovníčkami OcÚ vianočnú atmosféru.

 

Zvončeky šťastia – tvorivé dielne - rodičia sa zúčastnili na priamej činnosti s deťmi. Spoločne vyrábali vianočné ozdoby, pohľadnice

 

Návšteva ZŠ – oboznámenie sa s priestormi, návšteva u prvákov na otvorenej hodine.

 

Týždeň otvorených dverí - pri zápise detí do MŠ sme otvorili dvere aj pre verejnosť.

Nové deti s rodičmi sa oboznamovali s prostredím našej  MŠ.

Mesiac knihy - v triedach sme mali výstavku kníh, z ktorých sme si spoločne čítali. Veľkým zážitkom pre deti bola  návšteva  knižnice v ZŠ

 

Svetový deň zdravia – prostredníctvom propagačného materiálu a didaktickými aktivitami sme pozitívne ovplyvňovali zmeny postojov a názorov detí a rodičov k vlastnému zdraviu a starostlivosti o svoje zdravie

 

Zapojili sme sa s deťmi do celoslovenskej výtvarnej súťaže: Ovocie a zelenina, ktorú mám rád.

 

Deň Matiek – akcia organizovaná v spolupráci s OcÚ. Deti predškolskej triedy pripravili

darčeky a program, ktorým sa prezentovali  v kultúrnom dome v Blatnom...

 

Stretnutie rodičov novoprijatých detí v MŠ

                              

Rozlúčka predškolákov ukončila školský rok. Slávnostná rozlúčka predškolákov sa konala na OcÚ. Spolu s p. starostkou sme sa snažili pripravili deťom a rodičom nezabudnuteľný deň. Lúčenie bolo spojené s odovzdávaním stužiek,  kníh, hodnotných  darčekov a Osvedčeniami o ukončení predprimárneho vzdelávania.

.

 1. Podujatia organizované v rámci školy v spolupráci s odborníkmi

 Logopedická starostlivosť:
Logopedickú starostlivosť vykonávala v priestoroch poradne  Mgr. Kotulová. Návštevu logopedičky po vyšetrení  v MŠ si zabezpečovali rodičia. My sme spolupracovali pri odstraňovaní chybnej výslovnosti.


Stomatologická starostlivosť:

Pravidelné ošetrovanie chrupu detí v MŠ vykonávala  stomatologička MUDr. Bálentová. Preventívnu prehliadku urobila deťom v MŠ a na základe zmlúv si brávala deti do zubnej ambulancie.

 

Spolupráca s CPPPaP                                                                          

Pri vyšetrovaní školskej zrelosti detí sme spolupracovali s psychologičkou PhDr. Kosegiovou  a následne nám pomáhala pri posilňovaní individuálneho prístupu k deťom, ktoré odchádzajú do ZŠ  a s deti s odloženou školskou dochádzkou.

 

 

 1. Podujatia organizované školou v rámci predprimárneho vzdelávania

Adaptácia detí - využívaním empatického postoja sme pomáhali deťom získať opäť stav psychickej rovnováhy.

 

Deň športu a zábavy – tento deň sme sa venovali rôznym športovým disciplínam.

Deti pretekali  na odrážadlách, bicykloch, kolobežkách, trojkolkách.

 

Skákacie trampolínové dopoludnie – deti si zaskákali na trampolíne, skákali do diaľky do pieskoviska, preskakovali rôzne prekážky, pretekali sa v skoku na skákacích koníkoch, niektorí zvládli aj skok cez švihadlo.

 

Dopraváčik- výlet na dopravné ihrisko do Senca za účelom výchovy k bezpečnosti sa v cestnej premávke,

 

Upečme si jablčník - deti poznávali a pomenúvali suroviny potrebne na koláč, urobili hostinku pre všetky deti .

 

Policajti sú naši kamaráti – deti sa oboznámili s prácou policajtov.                                   

 

Malí cukrári - deti poznávali a pomenúvali suroviny potrebne k príprave medovníkov. Využitím zážitkového učenia si vyskúšali možnosti tvarovania z cesta.

 

Fašiangy – Turice  - počas tohto týždňa sa deti oboznámili s miestnymi tradíciami, zhotovovali si rôzne karnevalové masky a zábava vyvrcholila  detským karnevalom

 

Medzi deti prišiel i Šašo Jašo, ktorý nás zabával svojim spevom, súťažami a tancom.

 

Hvezdári – deti pozorovali hviezdnu oblohu, slnko, utvárali si elementárne predstavy o vzdialenosti zeme od hviezd.

 

Bábkové predstavenie    –                   O zdravej výžive

Kúzelnícke predstavenie                   

Interaktívne hudobné predstavenie –  Ide, ide muzika – O prasiatku

                                                            Anglický karneval

                                                             Malé upratovanie

                                                             Sedmokráska

 

Plavecký výcvik   od 26. do 30. marca v bazéne hotela Senec si deti osvojovali elementárne základy plávania.

 

Exkurzia u Wocha – deti zaujali priestory farmy, ustajnenie a čistenie koní, jazdiareň.

 

Deň Zeme –Svoje vedomosti si celý týždeň  preverili cez zážitkové učenie v úlohách, didaktických aktivitách, hrových  a pohybových činnostiach zameraných na environmentálnu výchovu. Deti boli na výlete na čističke odpadových vôd, zbierali odpadky v dedine, ukázali ako vedia triediť odpad s vláčikom Separáčikom a s rodičmi zbierali tetrapakové obaly.

 

Výlet na priehradu- cieľom výletu bolo zdôvodniť význam prírodného prostredia, na základe pozorovania a zážitkov z prírody si deti  utvárali a rozvíjali environmentálne cítenie.

 

Stretnutie s požiarnikmi - deti sa vybrali tento rok na požiarnu zbrojnicu do Senca. Hasiči deťom ukázali ako sa postupuje pri hasení ohňa. Deti si mohli obzrieť budovu, hasičské autá, výstroj. Pri spoločnom rozhovore poznávali význam ochrany pred požiarom a základne zásady správania sa pri požiari.

 

Deň mlieka – v spolupráci so ŠJ deti mali mliečny deň, vytvorili z krabíc mlieka, jogurtov, syra  veľkú kravu, postavičky  a utvárali si pozitívny postoj ku konzumácií zdravých potravín

 

Škôlkarova olympiáda -  deti nastúpili na olympiádu so svojou vlajkou, pokrikom a s elánom si zmerali sily v rôznych športových disciplínach . Odmenou boli  medaile,  diplomy a darček.

 

MDD sme oslávili karnevalom, promenádou masiek po dedine, zábavnými súťažami, diskotékou, pohostením a  hodnotnými darčekmi. Medzi deti prišiel i žonglér, ktorý nás zabával svojim žonglérskym umením. Do vystúpenia zapájal aj deti  a tak  prežili dopoludnie plné zábavy a veselosti.

 

Na záver školského roka sme zorganizovali  pre deti výlet na hrad Červený Kameň   spojený  s prehliadkou hradu  a návštevou  sokoliarov. Cieľom výletu  bolo poznať minulosť našich dejín,  rozlíšiť a určiť na základe priameho pozorovania niektoré vtáky, vedieť zdôvodniť  ich úžitok a zaujať pozitívne postoje k svojmu domovu.


 

 

 1. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená, spolupráca s inými školami

 

        „Výchova - šport – zdravie – zábava“ Projekt je zameraný na  utváranie pozitívneho  vzťahu  k pohybovým  aktivitám  u detí  a dospelých. Pravidelným  cvičením  s atraktívnym  náčiním sme zlepšovali  fyzické  zdravie  zúčastnených a posilňovali  odolnosť  voči  civilizačným  chorobám. Projekt  sa tiež  zameriaval  na  propagáciu zdravého  životného  štýlu  a v neposlednom  rade  zapojeniu  školy  a rodiny  na  zvládnutie  predostretých  cieľov.

 

      Zapojili sme sa  i do inšpiračného projektu podpory zdravia Adamko - Hravo – Zdravo, pri ktorom sme sa koncepčne opierali o doplnkové pracovné zošity , metodické listy a využitie mimických bábok Adamkov

V súlade s Národným programom boja proti drogám a Koncepciou prevencie drogových závislostí sme pracovali s metodickým materiálom Sladkosti závislosťou a Evička nám ochorela.

 

 Environmentálny projekt = Envirokone -vzťahujúci sa na životné prostredie - zážitkový program s ukážkami živých (plne adaptovaných) zvieratiek, z rôznych životných prostredí.

Poľné zvieratká  Myšky, Škrečok, Morské prasiatka, Zajačiky

Deti sa zoznámili so zazimovaním zvierat, obilie (pole), prikrmovanie zvieratiek, správanie sa k zvieratkám a k prírode

·  Lesné zvieratká Jašteričky, Potkan, Pakobylka a Listovka (hmyz), Ježkovia
Náplňou bola škodlivosť a užitočnosť zvierat v lese a na sídlisku. Hmyz, prevencia arachnofóbie a význam pavúkov. Správanie sa pri stretnutí s potkanom a ježkom.

 

  Spolupráca so ZŠ

        Vzhľadom na to, že ZŠ je odberateľom našich výsledkov práce, aj spolupráca je o pripravenosti detí na vstup do školy.

V tomto školskom roku sa spolupráca našej materskej školy so základnou školou rozšírila o nové aktivity. P. učiteľka Mgr. Slezková  sa zúčastnila triednej schôdzky rodičov predškolákov, kde ich oboznámila s povinnosťami,  potrebami a prípravou detí na školu.

V januári sa uskutočnila návšteva 1. ročníka u pani učiteľky Mgr. Košickej. Prváci nám ukázali, čo všetko sa za prvý polrok v škole naučili od čítania, cez písanie až po počítanie. Deti sa boli pozrieť  aj v  ŠKD u pani vychovávateľky Mgr. Jánskej. Obohatením bolo bábkové divadielko s názvom „Lesná škola sovy Eleonóry“ a milé darčeky.

Už spomínané nové aktivity boli návšteva školskej knižnice v základnej škole – v marci a v máji naši predškoláci navštívili 9.roč. ZŠ a následne deviataci navštívili našich predškolákov v materskej škole. Tieto aktivity boli zorganizované materskou školou a pani. PaedDr. Dugovičovou.

V knižnici sa deti hravou formou a cez interaktívnu tabuľu bližšie zoznámili s knihou, vyrobili si vlastnú knihu. V deviatej triede ich deviataci previedli prírodopisom, chémiou, matematikou, telesnou výchovou a v materskej škole si deviataci zasa zopakovali dni v týždni, mesiace v roku, moderovali počasie, hádali písmenká podľa hmatu a vymýšľali vety, pracovali s Logicom Primom a s Bee – botom.

Deti MŠ a ZŠ pripravili spoločný program  pre obec pri  príležitosti Dňa matiek a Úcty k starším.

Učiteľka budúcich prvákov sa zúčastnila aj rozlúčky predškolákov.

 

 1.     Výsledok komplexnej inšpekcie vykonanej ŠŠI v škole po roku 2000 a stručné vyhodnotenie vlastnej kontrolnej činnosti, rezervy a odporúčania pre budúci školský rok

 

1.V MŠ bola vykonaná komplexná inšpekcia od 03.11.2004 do 04.11.2004.

 Predmetom inšpekcie bolo  :

 Zistiť stav a úroveň kvality  výchovy a vzdelávania, podmienok a riadenia v MŠ.

 

Závery ŠŠI: Kvalita priebehu a výsledky výchovno – vzdelávacích činností boli v sledovaných triedach na dobrej úrovni. Práca učiteliek vykazovala dobrú efektivita profesionalitu, so zavádzaním inovačných trendov a alternatívnych foriem práce. Uplatňovanie humanisticky orientovaných teoretických východísk predškolskej výchovy v praxi priaznivo vplýva na formovanie hodnotovej orientácie detí. Realizovaním funkčného adaptačného pobytu, vedením výpovednej diagnostiky detí a starostlivosťou o deti s odloženou školskou dochádzkou učiteľky prispievajú ku kvalitnému rozvoju osobnosti detí, ktoré zvládajú cieľové požiadavky Programu. Personálne podmienky školy sú z hľadiska kvalifikovanosti veľmi dobré, pedagogický kolektív je stabilizovaný. Materiálno – technické, priestorové a psychohygienické podmienky školy sú vyhovujúce. Škola má spracovanú koncepciu jej dlhodobého rozvoja, pozná ju verejnosť i zamestnanci školy. Strategické a operatívne plánovanie je kvalitné. Realizácia pedagogických porád napĺňa ich poslanie, odborné a pedagogické riadenie a orientácia v legislatíve je na príkladnej úrovni. Kontrolný systém riaditeľky je prepracovaný, efektívny a so spätnou väzbou.  Pedagogická dokumentácia je funkčná, vedená v celku na veľmi dobrej úrovni, dodržiavanie všeobecne záväzných legislatívnych predpisov je kvalitné.

Celkové výsledky školy sú porovnateľné a v oblasti riadenia o dva stupne vyššie, ako výsledky komplexných inšpekcií v rámci bratislavského kraja a SR v školskom  roku 2003 – 2004.

Kľúčové pozitívne stránky MŠ:

 • Uplatňovanie diferencovaného prístupu k deťom
 • Zvyšovanie odbornosti pedagogických zamestnancov ďalším vzdelávaním
 • Uplatňovanie získaných poznatkov v praxi

 

2.   V MŠ bola vykonaná tematická inšpekcia od 02.04.2008 do 03.04.2008.

Predmetom inšpekcie bola:

Kontrola stavu rozvíjania predčitateľskej gramotnosti    5 – 6 ročných detí v MŠ.

 

Závery ŠŠI: Rozvíjaniu predčitateľskej gramotnosti detí vo výchovno – vzdelávacej činnosti  venujú učiteľky  dostatočnú pozornosť, k čomu majú vytvorené podnetné prostredie a vyhovujúce materiálno – technické podmienky.

 

3. Prostredníctvom vnútroškolskej kontroly som získavala objektívne informácie o priebehu, úrovni pedagogickej práce a výsledkov s deťmi, o kvalite práce prevádzkových zamestnancov a dodržiavaní záväzných predpisov. Hospitačnú činnosť som sa snažila využiť na zlepšenie výchovno – vzdelávacieho procesu.

 

Zhodnotenie výsledkov riadiacej práce: 
Materská škola pracovala podľa vypracovanej dlhodobej koncepcie a jej zamerania. Koncepčný zámer bol pravidelne prejednávaný na zasadaniach rady školy. Plynulú výchovno – vzdelávaciu činnosť zabezpečovalo efektívne plánovanie cieľov a úloh zo Školského vzdelávacieho programu. Odborný rast kvalifikovaných učiteliek mal veľmi dobrú úroveň. Škola bola zabezpečená odbornými metodickými radami a to zo strany riaditeľky a vedúcej MZ na škole. Vnútro školská kontrola sa zabezpečovala v zmysle vypracovaného plánu kontrolnej činnosti rôznymi formami. Výsledky kontroly sa pravidelne analyzovali na pedagogických a pracovných poradách. V priebehu roka bol zabezpečený aktuálny tok odborných a iných informácií. Pedagogická  dokumentácia bola vedená v zmysle platnej legislatívy. Priestory školy, v ktorých sa uskutočňoval výchovno – vzdelávací a celkový pobyt detí bol k počtu detí stiesnený. Triedy boli vždy esteticky  upravené a prispôsobené na proces. Dodržiavala sa bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. V triedach sa viedla evidencia o zdravotnom stave detí a drobných úrazoch. Jednotlivé subjekty výchovy školy, rodina, rada školy, zriaďovateľ  boli súčasťou realizácie cieľov. Spolupráca medzi týmito subjektami bola rozpracovaná v PPŠ a plnená podľa termínov. Okrem týchto subjektov MŠ spolupracovala so  základnou školou , s odbornými a výchovnými inštitúciami / logopédom, pedagogicko – psychologickou poradňou, pediatrom. Školský poriadok ako základný vnútorný predpis upravujúci organizáciu práce MŠ bol vypracovaný v zmysle vyhlášky o materskej škole v znení neskorších predpisov.  Agenda o deťoch bola vedená v zmysle platnej legislatívy. Zodpovedne sa viedla administratíva záznamov z porád pedagogických, prevádzkových, MZ a pod. Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov MŠ máme vypracovaný podľa starej legislatívy. Na základe požiadavky poslancov je vypracovaný inventárny súpis nábytku v triedach.

 

 1.  kontrolno – hospitačná činnosť    

Hospitačná činnosť obsahovala ciele  hospitácií formulované smerom k učiteľkám i smerom k deťom. Z hľadiska činnosti detí bol vytvorený dostatočný priestor na sebarealizáciu a rozvoj každého dieťaťa a to predovšetkým uplatňovaním poznatkov a vlastných zážitkov a spontánnej formy učenia. Výchovno-vzdelávaciu prácu hodnotím vo všetkých ukazovateľoch ako kladnú. V plnej miere sa rešpektoval a prejavoval partnerský vzťah. Atmosféra v triedach a celková psychosociálna klíma bola na priaznivej úrovni. Prostredníctvom premyslenej, plánovanej činnosti, využívaním vhodných foriem a metód práce škola zabezpečovala príkladnú úroveň rozvoja osobnosti každého dieťaťa. Celková efektívnosť výchovno – vzdelávacieho procesu vo vzťahu ku koncepcii a zameraniu školy, k dlhodobým cieľom sa zabezpečovala predovšetkým cez konkrétnosť plánovaných úloh primeraných veku detí, vyváženosťou výchovných a vzdelávacích úloh. Každý PZ po hospitácii vyplnil autodiagnoostický hárok, kde objektívne posúdil prípravu, priebeh a výsledky aktivity.

V mesiaci jún bol uskutočnený s každou pedagogickou zamestnankyňou hodnotiaci interaktívny rozhovor s obsahovým zameraním (sumatívne hodnotenie), interaktívna reflexia kvality pedagogickej zamestnankyne, splnenia naplánovaných úloh- sebahodnotenie .

Pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci sa aktívne podieľali na plnení dohodnutých hodnôt a cieľov školy.


b.)                      kontrola prevádzkovo – pracovnej činnosti

V tomto smere boli kontroly zamerané na dodržiavanie  prevádzkového a školského poriadku školy, dodržiavanie pracovnej doby a jej efektívnosť. Dodržiavanie pracovných náplní v pracovnom procese a bezpečnosť práce. Okrem iného boli kontroly zamerané na uskladňovanie a efektívne využívanie čistiacich prostriedkov, čistota a hygiena v priestoroch školy, kotolni, v skladoch. Prevádzkoví zamestnanci sa v priebehu školského roka aktívne zúčastňovali všetkých aktivít, ktoré  sa organizovali podľa PPŠ. Podľa plánu prevádzkovo – pracovnej činnosti sa vzdelávali . Plánované ale aj neplánované kontroly ukázali, že všetci zamestnanci si svoju prácu na svojich úsekoch zodpovedne plnili. Výsledky z kontrol sú zápisnične  zapísané v zošite prevádzkovo-pracovných kontrol.

 

4.  Rezervy .

 • v oblasti jazykovej výchovy zaznamenávame nárast detí s poruchami reči, nedostatky vo výslovnosti a v komunikačných schopnostiach,
 • v uplatňovaní princípu aktivít detí, stimulovania rozvoja tvorivosti,  nepredkladaním hotových poznatkov, viac využívať problémové učenie, vytvárať priestor  na hodnotenie a podporovať sebahodnotenie detí
 • priestory miestností, v ktorých sa uskutočňuje výchovno-vzdelávací proces, sú vzhľadom na počet detí a využitie striedania foriem činnosti nie optimálne. Problém tretej triedy je potrebné riešiť nadstavbou budovy,
 • rezervy vo využívaní všetkých, dostupných, didaktických pomôcok, ktoré stimulujú rozvoj kognitívnych procesov u detí predškolského veku

 

5.  Odporúčam

 • vzdelávanie zamerať na využívanie inovačných metód, foriem a prostriedkov práce, na plánovanie -  projektovanie , na podporu vynárajúcej sa gramotnosti v podmienkach primárnej edukácie nielen v predškolskej triede.
 •  využívať individuálne a skupinové formy práce zamerané na rozvoj komunikatívnych kompetencií, analyzovať úroveň reči detí hneď na začiatku šk. roku, kooperovať s rodinou a logopédom pri odstraňovaní nesprávnej výslovnosti
 • dokončiť čo najskôr  nadstavbu MŠ
 •  využívať vo väčšej miere všetky, dostupné, didaktické pomôcky,  PC, učebné a elektronické hračky
 • využívať viac zážitkové učenie a skupinové edukačné aktivity
 • vypracovať v spolupráci s OcÚ Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov MŠ

 

 

 1. Priestorové a materiálno technické podmienky školy

 

Prostredie materskej školy spĺňa estetické a emocionálne kvality. Každá trieda je jedinečná a podnetná pre deti. Z dôvodu veľkého záujmu o MŠ je zo spálne vytvorená tretia trieda a príslušná šatňa je pre dve triedy. Túto situáciu vyriešime nadstavbou MŠ, ktorú od septembra otvoríme.

Zariadenie triedy umožňuje vytvárať hracie centrá a detské kútiky. Prostredie materskej školy vytvára interiér a exteriér, ktorý zodpovedá hygienickým, pedagogicko - psychologickým nárokom na daný typ školy. Interiér materskej školy tvorí materiálne vybavenie, ktoré je funkčne vybavené deťom predškolského veku. Motivuje i podnecuje k hravosti a veselosti.
Množstvo učebných didaktických pomôcok, audiovizuálnych prostriedkov a kníh neustále rozširujeme ich nákupom, ktoré vedú ku skvalitneniu výchovno - vzdelávacej činnosti na škole. Hračky sa dopĺňajú priebežne, podľa potreby, s ohľadom na ich kvalitu a primeranosť veku. Triedy sú vybavené počítačovou technikou.
Exteriér školy tvorí školský dvor, ktorý je vybavený altánkom s lavičkami a stolmi – na zážitkové učenie, tabuľami na rozvoj vizuomotorickej koordinácie a jemnej motoriky, domčekom a loďkou na  oddych, trampolínou, prenosným bazénom, kolotočom,  preliezkami, hojdačkami, šmykľavkami, pieskoviskom a zeleňou. Školský dvor sa nachádza v tichom a bezpečnom mieste. Vonkajšie priestory a celý areál školy umožňuje uskutočňovať pohybové cvičenia bez i s náradím, športové činnosti, tvorivé, konštrukčné, umelecké činnosti a podobne.

Negatíva sú v priestorových podmienkach našej MŠ, ktoré sú vzhľadom na kapacitu detí nevyhovujúce.. Po dokončení nadstavby MŠ to bude účelové zariadenie s vyhovujúcimi triedami a príslušenstvom. Stoly a stoličky – treba priebežne nahradiť za nové v jedálni , nakoľko sa postupom času opotrebovali. Je potrebné dokúpiť a vymeniť šatňové skrinky a vyriešiť kamerový systém a areáli školského dvora, nakoľko nám verejnosť ničí majetok školy.

Podali sme 4 projekty, z toho 2 úspešne :

Z Nadácie Tatra banky cez zamestnanecký program Dobré srdce, sme získali s pomocou predkladateľky  Mgr. Boledovičovej  na realizáciu projektu „Iba oddýchnuté dieťa je spokojné a zdravé dieťa“ finančný príspevok v hodnote  200 € na nákup 25 ležadiel do novej spálne v nadstavbe.

Z Nadácie SLSP v zamestnaneckom grante Euro k euru, sme získali s pomocou predkladateľa Ing. Vojtecha Nezhodu. na realizáciu projektu „Pohyb - zdravie - zábava“ finančný príspevok v hodnote  1000 € na nákup kombinovanej zostavy MIDI 122 - 6  na školský dvor. Vďaka zostave si deti užijú mnoho hodín vzrušenia a zábavy.

Z prostriedkov  Spolku rodičov detí MŠ sme zakúpili deťom hračky na Vianoce a k MDD, elektronickú didaktickú  kameru, 2 písacie stoly, 3 kancelárske kreslá, 5 - CD  a  výtvarné pomôcky na VV a PV. Počas roka sme doplnili  detskú knižnicu o nové tituly kníh Tiež didaktické pomôcky na rozvoj fantázie, tvorivosti, obrazotvornosti a predstavivosti, grafomotoriky a kongnitívnych procesov.

Z rodičovských príspevkov bol do MŠ zakúpený prístroj THERAPY AIR ON, na prečistenie vzduchu. Je to ideálne riešenie pre čistotu a bezpečie prostredia, pretože vzduch okolo nás filtruje a čistí. Účinne pôsobí na astmu, ochorenie pľúc, odstraňuje príčiny alergií, vírusov chrípky.

 Zo sponzorského príspevku PD sme zakúpili deťom hračky, knihy, uteráky a 2 koberce.

OcÚ sa snaží dokončiť nadstavbu MŠ. Zakúpili nám nový nábytok do tretej triedy- 4 stoly, 24 stoličiek, knižnicu, detskú stenu, vešiaky na uteráky do 2 tried pre 48 detí, 8 predelovacích stien do záchodov,  nábytok do zborovne a riaditeľne, Logico primo -  nový učebný systém s možnosťou kontroly.

 Za krúžkovú činnosť nám zakúpila Mgr. Hecklová lamelovačku. Mgr. Švrčková nám darovala do MŠ scaner, p. Buchamerová pomohla podporiť žiadosťo poskytnutie zostavy Young Explorer/Mladý bádateľ  a zapojenie sa do predškolského výučbového programu KidSmart.

P. Dugovič prispel do MŠ 1000,-€ na nákup žalúzií.  P. Utaši sponzorsky položil plávajúcu podlahu v nadstavbe i v spálni, p. Konečný a p. Krištofovič  vymaľovali priestory spálne a šatne.

 

       

 

 1. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu

Priložené správy o hospodárení:

 1. dotácie zo ŠR na žiaka cez zriaďovateľa na prenesené kompetencie a originálne kompetencie
 2.  príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov
 3. finančné prostriedky získané od rodičov, práv. a fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

 

1.      Finančné zabezpečenie školy riadi obec Blatné.

2.      Rodičia detí alebo osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, mesačne hradia príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy vo výške 10,- € na dieťa. Rodiny v hmotnej núdzi  a deti rok pred nástupom PŠD príspevky neplatia.

3.      Vzdelávacie poukazy nemáme.

4.      Rodičia detí majú založené Občianske združenie – Spolok rodičov detí  MŠ v Blatnom s vypracovanými stanovami a vlastným účtovníctvom. Občianske združenie riadi aj vedie účtovníctvo výbor OZ zložený z rodičov detí. Rodičia detí ročne vkladajú finančné príspevky 50,- € na dieťa. Na účet Občianskeho združenia idú aj príspevky  z darovania 2% z odvedených daní. Finančné prostriedky sú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, nákup hračiek, učebných  a výchovných pomôcok, skvalitnenie priestorového a materiálno-technického vybavenia. Účtovníctvo vedie účtovníčka OZ p. Mgr. Katarína Boledovičová

5.      Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:

Nadácia Tatra banky - 200 €

Nadácia SLSP-1000 €

 

 1. Spolupráca školy s inými organizáciami, sponzormi, rodičmi, s odbor - níkmi a inštitúciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní žiakov

 

Spolok rodičov detí MŠ, Rada školy  boli  aktívni pri organizácii rôznych akcii v MŠ.

/ Svetový deň výživy, Úcta k starším, Mikuláš, Deň matiek, tvorivé dielne, rozlúčka predškolákov a pod./.  

Veľmi nám pomáhajú pri materiálnom zabezpečení MŠ. Dvaja rodičia podali zamestnanecké granty, p. Ing.Klimeková pravidelne pre rodičov aktualizuje internetovú stránku. Podľa plánu  za PPŠ sa stretávame  na schôdzkach  rodičovského združenia, výboru Spolku rodičov a Rady školy.. V prípade potreby problémy detí vo výchove riešime individuálnymi pohovormi. Dobrými vzťahmi medzi rodičmi a pedagógmi pri vzájomných stretnutiach počas dňa i na spoločných rodičovských stretnutiach dávame deťom istotu v dnešnom premenlivom uponáhľanom svete.

Tento školský rok sme sa  snažili i o vytváranie ešte lepších podmienok  pre spoluprácu s viacerými organizáciami v obci,  s cieľom spestriť deťom pobyt  v materskej škole.  a tak spolupodieľať sa na ich výchove..

Kladne hodnotím spoluprácu s logopedickou a psychologickou poradňou, zubnou a detskou ambulanciou .

Dobrú spoluprácu máme i so Zväzom  záhradkárov v Blatnom, v ktorej chceme pokračovať a prehlbovať ju. Zúčastnili sme sa celoslovenskej výtvarnej súťaže : Ovocie a zelenina, ktorú mám rád.

Vážim si aj spoluprácu Poľnohospodárskeho družstva. Pomáhajú nám sponzorsky, prispievajú deťom  na akcie Mikuláša, MDD, Rozlúčky predškolákov.

Spolupráca s  Obecným úradom  bola tiež dobrá. Zriaďovateľ mal záujem o výchovu a vzdelávanie, o prípravu detí pred vstupom do 1. ročníka ZŠ, aktivity a celkové dianie v materskej škole.  P. starostka sa spolupodieľala na príprave rozlúčky predškolákov. Riaditeľka bola prizvaná  na zasadnutie  poslancov s cieľom oboznámiť sa s výsledkami a problémami MŠ. Problémy sme riešili priebežne, vychádzali sme si v ústrety, a tak sme zabezpečili kvalitnú prevádzku zariadenia. Kladne hodnotím i ústretovosť pri umožnení vzdelávať sa. Pre nás bola veľká priorita získavanie finančných prostriedkov na dokončenie nadstavby MŠ a snaha OcÚ začať nový šk. rok v nových priestoroch účelom zefektívnenia výchovy a vzdelávania v MŠ.

   

 

 1. Cieľ školy na príslušný rok 2012/2013

1. Strategický cieľ školy: uplatňovať humanistický prístup vo výchove a vzdelávaní, ktorý charakterizuje úctu k osobnosti dieťaťa, uznanie jeho hodnoty ako človeka, rešpektuje jeho práva, odmieta vo výchove všetko, čo by mohlo ponižovať dôstojnosť dieťaťa v očiach iných  i jeho samého. Rešpektovať schopnosti a možnosti dieťaťa, rozvíjať ich tak, aby dieťa bolo schopné plnohodnotne žiť a tvoriť svoj vlastný život.       

 • maximálne rozvíjať komplexnú osobnosť dieťaťa, dosiahnuť optimálnu perceptuálno –motorickú, kognitívnu a emocionálno-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie,
 • rešpektovať individualitu každej osoby, optimalizovať podmienky výchovy a vzdelávania tak, aby zodpovedali prirodzeným potrebám a zákonitostiam vývinu detí i dospelých,
 • prostredníctvom odborného prístupu k rodičom poskytovať konzultácie o výchovných problémoch, posilňovať pedagogickú funkciu a odbornú spôsobilosť zamestnancov,
 •  výchovno-vzdelávacie pôsobenie na deti koncipovať, tak, aby čo najpresnejšie odrážal trendy šírenia zdravej výchovy a propagácie zdravého spôsobu života.
 • využívaním didaktických pomôcok a na základe  zážitkového učenia rozvíjať logické myslenie u detí .
 • v spolupráci s logopédom, využívaním odbornej literatúry, jazykových hier, vhodnými rozcvičkami, metódami, didaktickými pomôckami v predprimárnom vzdelávaní klásť dôraz na rozvoj komunikačných schopností u detí.

   

2. Plniť ciele Školského vzdelávacieho programu „Denne cvičím, zdravo jem, bádam, skúmam, svet objavujem“, ktorý je vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa „školského zákona“ a s príslušným štátnym vzdelávacím programom ISCED – O.

Neustále  ho  dopĺňať, aktualizovať, vyhodnocovať a zviditeľňovať prácu s projektom, s jeho cieľmi, úlohami i akciami pre rodičov.

 • plnením konkrétnych cieľov   smerovať k rozvoju elementárnych základov,  kľúčových kompetencií, a to v oblasti komunikačných a personálnych schopností, komunikácie v materinskom a cudzom jazyku, vo  využívaní informačných technológií,
 • viesť deti k sebahodnoteniu, vzájomnému hodnoteniu a aktívnej účasti detí na riadení výchovno – vzdelávacej činnosti,
 • organizovať aktivity vo voľnom čase zamerané na zmenu životného štýlu, organizovať športové aktivity a vzdelávanie v oblasti zdravej výživy, umožniť deťom využívať všetky dostupné športoviská,
 • prostredníctvom environmentálnej výchovy primerane pôsobiť na zmenu   postojov a vzťahu detí k životnému prostrediu a ochrane   prírody,   aktívnejšie    využívať  priestory  školského dvora na VVP.

 

3. Vnímať a aj nasmerovať rodičov do úlohy kompetentných partnerov, dať im možnosť podieľať sa na práci školy.  Spolupracovať naďalej so všetkými subjektami a organizáciami v obci,  s cieľom spestriť deťom pobyt  v MŠ a  spolupodieľať sa na ich výchove.

 

 1. Dokončiť nadstavbu MŠ
 • zariadiť  poslednú štvrtú  triedu detským nábytkom, zakúpiť nové stoly, stoličky. Zakúpiť do všetkých tried nové šatňové skrinky.

 

Našou snahou bude vytvoriť deťom prostredie  ktoré podnecuje deti k zvedavosti, iniciatíve a tvorivej aktivite. Deti budú mať možnosť učiť sa rôznymi  spôsobmi na bezpečnom mieste, kde môžu skúmať svoje pocity, robiť chyby, riešiť problémy, budú mať možnosť voliť si aktivity, miesto kde majú možnosť prezentovať svoju prácu. 

Pevne veríme, že naše deti budú odchádzať z našej školy obohatené o mnohé vedomosti z oblasti vzdelania, medziľudských vzťahov, sebapoznania a zdravia.

 

 

 

 

                                                                                                   Zlata Andrisová

V Blatnom 18.07. 2012                                                        riaditeľka  MŠ

 

 

 

 

—————

Späť


KontaktMaterská škola
Antona Vosátka 361/2
900 82 Blatné


033/6459340

Oznamy

Návšteva školskej knižnice v ZŠ Blatné

18.10.2013 19:36
Dňa 28.10.2013 (t.j. v pondelok) v dopoludňajších hodinách naši predškoláci pri príležitosti "Dňa knižníc" navštívia školskú knižnicu v ZŠ Blatné.

—————

Výlet do zábavného parku Atlantis Scienter Bratislava

18.10.2013 19:33
Dňa 6.11.2013 (t.j. v stredu) sa uskutoční výlet do Zábavného parku Atlantis Scienter Bratislava. Odchod autobusu z MŠ bude o 8:15 hod., predpokladaný príchod do MŠ bude v popoludňajších hodinách. Čas odchodu a príchodu tesne pred výletom upresníme.

—————

exkurzia do Mestskej knižnice a múzea Senec

18.10.2013 19:29
Dňa 29.10.2013 (t.j. v utorok) uskutoční exkurzia do Mestskej knižnice a múzea v Senci. Odchod autobusu s pred MŠ bude o 9:30 hod. a predpokladaný príchod do MŠ bude o 11:30 hod. Deťom nie je potrebné baliť jedlo o všetko je postarané.

—————

Babičkin jablčník

18.10.2013 19:25
Milé babičky, milí dedkovia, dňa 24.10.2013 (t.j. vo štvrtok) o 16:00 hod. Vás srdečne pozývame pri príležitosti sviatku úcty k starším k nám do MŠ do fialovej triedy (v nadstavbe) na milé posedenie (babičkin jablčník), kde majú pre vás pripravený krátky kultúrny program vaše vnúčatká (predškoláci). Pri tejto príležitosti si môžete so sebou piniesť jablkový poprípade iný chutný koláč :-) Tešíme sa na Vašu účasť.

—————

PRÍBEH: „AKO ZACHRÁNIŤ PRÍRODU“

09.10.2013 16:48
Dňa 21.10.2013 (t.j. v pondelok) o 9:00 hod. k nám do MŠ zavíta Divadielko Zu-Zu, ktoré príde deťom zahrať divadelné predstavenie s environmentálnym zameraním: „Ako chrániť prírodu“.

—————

HRA NA MALÝCH ZDRAVOTNÍKOV – STRETNUTIE SO ZÁCHRANÁRMI

09.10.2013 16:47
Dňa 15.10.2013 (t.j. v utorok) o 10:30 hod. sa uskutoční v našej MŠ stretnutie so záchranármi, kde budú prebiehať ukážky ošetrenia drobných poranení a ukážky vybavenia sanitky. Deti sa budú mať možnosť zahrať na malých zdravotníkov.

—————

SRDEČNÉ POĎAKOVANIE ZA ÚČASŤ NA BRIGÁDE

09.10.2013 16:43
  Veľmi pekne ďakujeme za účasť na brigáde, za pomoc pri úprave školského dvora  rodičom: p. Pravdovej p.Stachovej a p. Stachovi p. Struhárikovi p.Šarmírovi p.Šmyčkovej p. Rázgovej Zároveň prosíme aj ostatných rodičov, aby sa v priebehu tohto týždňa ešte zapojili do dokončovacích úprav školského dvora.  Brigáda sa uskutoční každý deň od 7.10.2013 (pondelka) od 16:30 hod. a v sobotu (t.j. 12.10.2013) v dopoludňajších hodinách. Vopred ďakujeme za Vašu...

—————

ZBER TETRAPAKOV - pokračuje :)

04.10.2013 00:00
Vážení rodičia, od dnešného dňa sa pokračuje v zbere Tetrapakov. Prázdne obaly môžete nosiť do MŠ už aj v priebehu tohto týždňa. Vo vestibule MŠ bude umiestnená veľká krabica, do ktorej môžete obaly vhadzovať. Ďakujeme Vám za pomoc pri tejto zbierke.

—————

Brigada

19.09.2013 07:04
Vazeni rodicia, Pocas celeho dna 3.10.2013 bude prebiehat v MS brigada zamerana na upravu skolskeho dvora a to na: natieranie preliezok,altanku,laviciek ,oplotenia MS,bude prebiehat oprava preliezok....Chceme Vas preto poprosit o pomoc pri tychto upravach.Tesime sa na Vasu ucast. Za akukolvek formu pomoci Vam vopred dakujeme.Vpripade nepriazniveho pocasia bude brigada odlozena na iny termin.

—————

Fotografovanie deti MS

19.09.2013 07:00
Dna 26.9.2013 t.j. vo stvrtok od 9:00hod. bude prebiehat fotenie vsetkych deti MS. Prosime rodicov,aby v pripade ochorenia svojho dietata,priniesli dieta len na samotne fotenie. Dakujeme

—————

projekt Schauma

19.09.2013 06:46
Vazeni rodicia, Nasa MS sa prihlasila do projektu Schauma,hlavnou vyhrou je 3000€,chceme Vas preto poprosit,ak pouzivate vyrobky Schauma,aby ste  priniesli do MS aspon 3 predne etikety z nasledujucich sutaznych vyrobkov Schauma: Schauma sampon a kondicioner Kids Jahoda/grls 250ml schauma sampon a kondicioner Kids boys 250ml Schauma sampon Kids baby 250ml FA sprchovaci gel Kids Morska vila 250ml FA sprchovaci gel a sampon Kids pirat 250ml Vademekum Junior jablko-zubna pasta 50ml Vademekum...

—————

oznam o preberaní a odovzdávaní detí

09.01.2013 15:28
Vážení rodičia, od 7.1.2013 (t.j. od pondelka) bude prebiehať dopoludňajšie preberane detí predškolského veku a následné ich popoludňajšie odovzdávanie v horných triedach.

—————


Nový katalóg

Neboli nájdené žiadne záznamy.