Školský poriadok

30.09.2011 14:04

                                                Materská škola,  Antona Vosátka č. 361/2,   900 82 Blatné

 

 

                                                                              ŠKOLSKÝ PORIADOK

                                                                              MATERSKEJ ŠKOLY

 

 

 

 

 

     ...........30.8.2011.............................................                      ..................13.9.2011....................................................                                                                                                    

        prerokované v  Rade  školy                                                 prerokované so Spolkom rodičov detí MŠ                                                                                                              

 

 

 

 

 

          .........31.8.2011.....................................                       ...............30.7.2011.................................

             schválený zriaďovateľom                                          vypracovala riaditeľka    MŠ                    

 

Dokument

Školský    poriadok MŠ

 

Počet listov

 

23

V pedagogickej rade prerokované

 

25.08.2011

S radou školy  prerokované

 

So Spolkom rodičov

 

30.08.2011

 

13.09.2011

Platnosť od

 

01. 09.2011

Platnosť ukončená dňa

 

 

Vydáva

 

Zlata Andrisová

riaditeľka MŠ

 

 

Školský poriadok  obsahuje:

 1. Všeobecné ustanovenia

       

 1. Článok 1 Prijímanie na predprimárne vzdelávanie, predprimárne vzdelanie

 Článok 2 Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných  vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami  a ďalšími zamestnancami  materskej školy

 Článok 3 Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

 Článok 4  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí  a ich ochrany    

            pred   sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

 Článok 5  Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 

                                                                                          Časť I.

Všeobecné ustanovenia

 

Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka Materskej školy, Antona Vosátka č. 361/2,  90082 Blatné v zmysle § 153 zákona Ministerstva školstva SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len školský zákon) a vyhlášky Ministerstva školstva SR č.308/2009 Z.z., ktorou sa mení  vyhláška Ministerstva školstva SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole. 

                                                                                         Časť II.

                                                                                        Článok 1

Prijímanie na predprimárne vzdelávanie, predprimárne vzdelanie

 • Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole  sa prijíma spravidla dieťa vo veku od troch rokov do šiestich rokov. Výnimočne, ak je voľná kapacita a ak sú vytvorené potrebné / materiálne aj personálne/ podmienky, môžu byť prijaté aj deti po dovŕšení dvoch rokov veku a deti  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 • Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti  zákonného  zástupcu, ktorú si prevezme v materskej škole a predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

 • Deti sa prijímajú priebežne ak je voľná kapacita, alebo na nasledujúci školský rok.  Miesto a termín podávania   žiadostí  zverejní riaditeľ MŠ spravidla od 15. februára do 15. marca na hlavnom vchode budovy MŠ,  na nástenke oznamov pred Obecným úradom a na obchodoch. Spolu s  miestom   a termínom zverejní aj podmienky prijímania deti - počet detí, ktoré môžu byť prijaté  a kritéria prijímania. O počte prijatých a neprijatých detí riaditeľ materskej školy písomne informuje zriaďovateľa.
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou . 
 • Prijímanie do materskej školy určil zriaďovateľ vydaním Všeobecného záväzného nariadenia obce Blatné č. 9/2009 o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Blatné a o podmienkach na prijatie detí do MŠ.
 • Do materskej školy sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku a majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, ktorých rodičia majú trvalý pobyt v obci a sú zamestnaní. Deti rodičov, ktorí sú nezamestnaní alebo sú s druhým dieťaťom na materskej a rodičovskej dovolenke, môže riaditeľka materskej školy prijať iba v prípade, že nie je naplnená kapacita materskej školy.
 • Riaditeľ po prerokovaní s pedagogickou radou prednostne prijíma deti odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do 15. apríla. Pokiaľ zákonný zástupca  do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa základnej školy nedostal, upozorní riaditeľa materskej školy na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky dieťaťa za účelom rezervovania miesta v materskej škole.

 

 • Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roku dostane zákonný zástupca najneskôr do 30. apríla príslušného kalendárneho roku. V prípade prijímania v priebehu školského roka do 30 dní odo dňa podania prihlášky.

 

 • V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný, alebo diagnostický pobyt  dieťaťa do materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.

 

 • Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu, dve, najviac na štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa.

 

 • V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa, alebo s poruchami správania v záujme jeho zdravého vývinu, môže riaditeľka materskej  školy po prerokovaní so zákonným   zástupcom,  alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas alebo o ukončení tejto dochádzky.

 

 • V prípade, že MŠ nemôže poskytnúť adekvátnu výchovu a vzdelávanie, z dôvodu ohrozovania bezpečnosti ostatných detí, alebo pri zmene zdravotného stavu dieťaťa môže riaditeľka materskej  školy po prerokovaní so zákonným   zástupcom rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.

 

 • Rajonizácia pri materských školách neplatí. Dieťa nemusí chodiť do materskej školy v mieste bydliska. Zákonný zástupca ho môže zapísať do materskej školy, ktorú si vyberie.

 

 • Z dôvodu neuhradenia príspevkov za 2 mesiace, v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia obce Blatné č. 9/2009  o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl  a školských zariadení (MŠ a ŠJ) môže riaditeľka po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.

 

 • Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (vydané na tlačive schválenom ministerstvom školstva).

 

                                         Časť III.

                                                       Článok 2

Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných  vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami  a ďalšími zamestnancami  materskej školy

Dieťa má právo na:

 1. rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
 2. bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky   v materskej škole,
 3.  vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto  zákonom,
 4.  individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav ,

            v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,

 1. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 2.  poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 3. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 4.  organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,

             zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

 1. úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému  a sexuálnemu   násiliu.

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky – nepočujúcim deťom sa zabezpečuje právo na vzdelávanie s použitím posunkovej reči nepočujúcich ako ich prirodzeného komunikačného prostriedku, nevidiacim  deťom sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie s použitím Braillovho písma, deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom náhradných spôsobov dorozumievania.

Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky a deťom žiadateľov o udelenie azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie a stravovanie v materskej škole za tých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.

Dieťa je povinné:

 1. neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 2. dodržiavať školský poriadok materskej školy,
 3. chrániť pred poškodením majetok materskej školy a majetok, ktorý využíva na výchovu a vzdelávanie,
 4. pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní,
 5. konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 6. ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov materskej školy,
 7. rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

 

Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

 1. žiadať aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie       a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,
 2.  oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,
 3. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa ,
 4. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa - osobným dohovorom s riaditeľkou alebo triednymi učiteľkami je možné dohodnúť vhodný čas na konzultácie o dieťati,
 5.  zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
 6.  vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti, právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

 1. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určeného školským   poriadkom - dodržiavať prevádzkový čas - do materskej školy prichádzať v čase vymedzených hodín tak, aby nenarúšal výchovno-vzdelávaciu prácu s deťmi a  pracovné povinnosti zamestnancov,
 2. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
 3.  informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 4.  informovať pedagogických zamestnancov i riaditeľku materskej školy o zmene bydliska, telefonickom kontakte,
 5. nahradiť škodu, ktorú rodič, alebo jeho  dieťa úmyselne zavinilo,
 6. ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Ak je neprítomnosť dieťaťa, dlhšia ako 30 dní oznámi zákonný zástupca dôvod neprítomnosti dieťaťa písomne riaditeľke MŠ, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predloží písomné prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia,
 7. ak dieťa chýbalo v zariadení dlhšie ako 5 dní, musí zákonný zástupca dieťaťa predložiť písomné prehlásenie nie staršie ako 1 deň o tom, že dieťa nemá prenosné ochorenie a nebolo mu nariadené karanténne opatrenie,
 8. ak dieťa chýbalo v zariadení dlhšie ako 10 dní, malo infekčné ochorenie, alebo ochorenie vyžadujúce si liečbu antibiotikami musí zákonný zástupca dieťaťa predložiť potvrdenie od lekára o ukončení liečenia, prípadne zdravotnom stave dieťaťa. (Zákon 245/2008 § 144 školský zákon)
 9. pri pohybe po budove materskej školy používať návleky na obuv z hygienických dôvodov,
 10. v prípade rozvedených rodičov, je pre MŠ partnerom ten rodič, ktorému bolo súdom zverené dieťa do opatery. Toto rozhodnutie sudu je rodič povinný predložiť učiteľkám dieťaťa. Zároveň v  splnomocnení uvedie, kto môže prevziať dieťa s MŠ,

 

 1. pravidelne uhrádzať príspevky v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia obce Blatné č. 3/2011  o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v  materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v súlade s §28 ods.3 školského zákona, ktorou prispieva zákonný zástupca mesačne na 1 dieťa  10 € pre rodičov, ktorí majú trvalý pobyt v obci a 12 € pre rodičov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci.

 

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou  prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou najviac   15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.

Výška mesačného príspevku je určená v súlade s §28 ods.6 školského zákona v nadväznosti na § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z.Z o životnom minime, v platnom znení

 

Tento príspevok § 2 ods. 1 sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet zriaďovateľa  4625112/0200, alebo  poštovou poukážkou  v dvojmesačnom intervale.

V každej triede je triedna učiteľka povinná viesť o úhradách príspevkov kontrolovateľnú evidenciu. Preto musí zákonný zástupca preukázať učiteľke doklad o zaplatení najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci

 

     V zmysle zákona č. 245/2008  § 28 ods. 7  príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa ak sú splnené tieto podmienky:

 1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
 4. ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako  30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom(lekárske potvrdenie pri chorobe, čestné vyhlásenie pri rodinných dôvodoch),
 5. ktoré nedochádzalo do MŠ  v čase letných školských prázdnin, alebo pri prerušení prevádzky MŠ zapríčinenej zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca iba pomernú časť.

 

V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa  uhradí poplatok a nastanú  podmienky podľa uvedených bodov, zriaďovateľ materskej školy vráti, alebo započíta úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

 

Okrem tohto príspevku je zákonný zástupca dieťaťa povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa dieťa v materskej škole stravuje.

V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia obce Blatné č. 9/2009 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení, v súlade §140 ods. 9 školského zákona, činnosť v školských jedálňach sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

 Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa  je určený jednotne za dieťa na jeden deň vo výške nákladov na nákup potravín  v nadväznosti na odporúčané výživové dávky - § 140 ods.10 školského zákona

 • celodenná strava : vo výške stravného limitu  1,12 €

      desiata         -     0,26 € 

      obed            -     0,64 € 

      olovrant      -      0,22 €  

 

Príspevok podľa § 4 ods.1 písm. a) a b)  sa uhrádza vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho  mesiaca poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na bankový účet  ŠJ - 250 209 9353/0200

 Počas neprítomnosti dieťaťa v MŠ sa poplatky za stravu v nasledujúcom mesiaci odratúvajú.

 

Dieťa môže navštevovať MŠ iba s desiatou, alebo desiatou a obedom v dopoludňajších hodinách.

 

Zo stravy odhlasuje zákonný zástupca dieťa osobne, do zošita, alebo na telefónom čísle: 033/64 59 340 do 8.00 hod.

 

.

Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy

 • vytvárať adekvátne pracovné podmienky, tvorivú atmosféru na udržiavanie dobrých medziľudských vzťahov v rámci kolektívu školy,
 • spolupracovať s rodičmi v rámci občianskeho združenia materskej školy – Spolku rodičov detí MŠ v Blatnom,
 • poskytovať odborné konzultácie o výchove dieťaťa, ktoré materskú školu navštevuje,
 •  pri konzultáciách jednať  taktne, na profesionálnej úrovni v rámci všeobecných zásad spoločenského vystupovania a komunikácie. Konzultácie prebiehajú na združeniach rodičov, prípadne vo vopred dohodnutom čase medzi učiteľkou a rodičmi,
 • uplatňovať iniciatívu, vzájomnú pomoc a ochotu v spolupráci s ostatnými zamestnancami (nezamieňať si s prenesením svojich povinností na druhých) v rámci pracovných vzťahov,
 • prejaviť otvorenosť, konštruktívnosť pri riešení konfliktných, sporných situácií (s rodičmi, s kolegyňami) snažiť sa o taktné  riešenie, nie pred deťmi ,
 • rešpektovať pravidlá, nariadenia, príkazy zamestnávateľa a priameho vedúceho /riaditeľky materskej školy/,
 • v súlade so všeobecnými pravidlami, zákonmi a vyhláškami platnými v príslušnom roku využívať právo na získanie informácií o nových právnych normách, nariadeniach súvisiacich s ich pracovnou náplňou,
 • dodržiavať pracovnú disciplínu, rešpektovať kolegyne – nerušiť pri práci,
 • dodržiava organizačné pokyny školského poriadku materskej školy ,
 • dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa zamestnanec dozvedel pri výkone práce  a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám po skončení pracovného pomeru,
 • zvyšovať si odborné vedomosti, osvojovať si nové metódy a formy práce prostredníctvom   priamych rozhovorov, tvorivo uplatňovať skúsenosti v praktickej činnosti,
 • niesť zodpovednosť za nesplnenie príkazov a úloh,
 • uplatňovať toleranciu, rešpektovanie a úctu voči všetkým osobám v materskej škole,
 •  asertívnym správaním predchádzať možnému vzniku stresových, konfliktných situácií.

 

 

Článok 3

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Riaditeľka materskej školy : Zlatuše Andrisová

Konzultačné hodiny : denne od 11.00 – 12.00 hod., prípadne podľa dohody so zákonnými zástupcami

V prípade neprítomnosti riaditeľky zastupuje zástupca riaditeľa školského zariadenia: Martina Schenková.

Vedúca školskej jedálne : Helena Mitková

Úradné dni pre verejnosť : Pondelok až štvrtok           od 8.00 – 14.00 hod.

Prevádzka materskej školy bola prerokovaná so zákonnými zástupcami a odsúhlasená zriaďovateľom  Obcou Blatné, v zastúpení Mgr. Katarínou Takáčovou starostkou.

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov na päť týždňov. V tomto období vykonávajú  prevádzkoví pracovníci dôkladné čistenie priestorov MŠ a dezinfekciu prostredia a hračiek. Pedagogickí a ostatní pracovníci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku. Po dohode so zriaďovateľom a z dôvodu nerentabilnej prevádzky, je MŠ otvorená počas zimných a jarných prázdnin len pri počte nad desať detí.

Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka MŠ oznamom spravidla dva mesiace vopred. Prevádzka MŠ môže byť  dočasne prerušená aj so závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie detí, alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku.

 

1.  ORGANIZÁCIA TRIED A VEKOVÉ ZLOŽENIE DETÍ

1.  trieda :                    3 – 4 ročné deti

2.  trieda :                    4 – 5 ročné deti

3.  trieda :                    5 – 6 ročné deti

 

 

2.  PREVÁDZKA TRIED, SCHÁDZANIE A ROZCHÁDZANIE DETÍ

1.  trieda :                    7.30 – 16.30 hod.

2.  trieda :                    7.30 – 15.45 hod.

3. trieda :                     6.30 – 16.00 hod.

Budovu otvára p. školníčka o 6.30 hod. a zatvára o 16.30 hod. V čase od 6.30 – 7.30 hod. sa schádzajú deti v jednej triede, po príchode druhej a tretej pani učiteľky sú deti vo svojich triedach. Na odpočinok sa ležadlá rozkladajú vo všetkých troch triedach. Popoludní pri odovzdávaní detí rodičom, sú deti z tretej triedy a druhej  triedy rozdelené do prvej triedy. Pracovníčky nastupujú do práce podľa časového zadelenia aspoň 5 minút pred začiatkom pracovnej doby. Príchod – odchod, prerušenie dochádzky zapisujeme do Knihy dochádzky.

Predprimárne vzdelávanie zabezpečujú pedagogickí zamestnanci – učitelia,  ich základný týždenný úväzok výchovnej práce spravidla prekrýva v čase pobytu detí vonku a obeda. V každej triede pracujú dve učiteľky. Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa výchovno-vzdelávacích programov (ďalej len vzdelávací program). 

Vzdelávací program je

a/ štátny vzdelávací program –  vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách podľa zákona na získanie kompetencií – tento program vydáva a zverejňuje Ministerstvo školstva SR

b/ školský vzdelávací program – „Denne cvičím zdravo jem, bádam ,skúmam, svet objavujem“ je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v MŠ. Vydáva ho riaditeľka materskej školy po prerokovaní v  pedagogickej rade školy a v rade školy.

Učiteľky uplatňujú individuálny prístup  podľa  potrieb, možností, schopností a záujmov detí. Počas priamej práce s deťmi je zakázané učiteľku akýmkoľvek spôsobom vyrušovať.  Nesmie odchádzať od detí a nechať ich bez dozoru.

V prípade neprítomnosti učiteľky sa deti rovnomerne rozdelia do ostatných tried tak, že počet detí v triede musí byť v súlade s určeným počtom podľa zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní  /školský zákon/. Ak je počet detí vyšší, riaditeľka (príp. učiteľka poverená zastupovaním) zabezpečí zástup potrebného počtu učiteliek.

O spájaní tried môže rozhodnúť riaditeľ aj v prípade nízkeho počtu detí (chorobnosť, prázdniny).

 

3. DENNÝ PORIADOK

Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede je spracované vo forme denného poriadku.

Denný poriadok je zverejnený pre zákonných zástupcov na nástenke v šatni príslušnej triedy.

Denný poriadok tried:

 • sústreďovanie sa – schádzanie: v I .triede – do 7.30 hod.
 • hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia
 • stolovanie – desiata :   8.45 hod. –   9.00 hod.,   9.00 hod. –   9.20 hod.
 • realizácia aktivít počas pobytu vonku
 •  obed:  11.20 hod. -11.50 hod.,     11.50 hod. – 12.20 hod.
 •             oddych – odpočinok
 •  olovrant:  14.20hod. –  14.35hod., 14.35 hod. – 14.50 hod.                           
 • hry a hrové činnosti, realizácia aktivít v odpoludňajšej činnosti
 • rozchádzanie sa – zberná I. trieda od 15.45 hod.- 16.30 hod. do odchodu detí

 

4. PREBERANIE DETÍ

Zákonný zástupca je povinný odovzdať svoje dieťa priamo učiteľke do triedy. Učiteľka zaň  zodpovedá  od prevzatia až po odovzdanie zákonnému zástupcovi (inej splnomocnenej osobe) alebo učiteľke, ktorá ju v práci strieda. Zodpovednosť za dieťa nenesie v tom prípade, ak zákonný zástupca osobne neodovzdá dieťa učiteľke a nechá ho voľne pohybovať po budove MŠ.

Preberanie detí medzi učiteľmi v čase schádzania a rozchádzania je možné len písomne na základe aktuálneho zoznamu detí s podpisom preberajúceho učiteľa. Schádzanie detí v 3. triede - od 6,30h  do 7.30, h  - deti preberie od zákonných zástupcov  učiteľka, ktorá má otváraciu zmenu a je za ne plne zodpovedná.

 Potom deti preberá triedna učiteľka a odchádzajú do svojich tried, kde sa im učiteľka venuje podľa svojej pracovnej náplne. Do zbernej triedy sa deti vracajú o 16.00 h, kedy za ne preberá zodpovednosť učiteľka, ktorá má konečnú zmenu. Učiteľky si deti odovzdajú a preberú písomne, na základe aktuálneho zoznamu detí s podpisom preberajúceho a odovzdávajúceho učiteľa.

Zákonní zástupcovia sú povinní oznámiť pri osobnom preberaní učiteľkou skutočnosti týkajúce sa zdravia dieťaťa.. Učiteľka  môže  odmietnuť prevzatie dieťaťa ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa. Žiadne lieky v materskej škole nesmú byť podávané. 

 

Ak zákonný zástupca  svoje dieťa nepreberie osobne, môže splnomocniť na tlačive MŠ  na prevzatie dieťaťa z MŠ aj svoje  dieťa, staršie ako 10 rokov, alebo inú pedagogickým zamestnancom známu  osobu s určením mena, adresou, telefónnym kontaktom, číslom občianskeho preukazu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá. Z hľadiska bezpečnosti môžeme požiadať splnomocnenú osobu k preukázaniu totožnosti.

Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca   splnomocní na preberanie dieťaťa z materskej školy, musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku.

 

Zákonný zástupca  privádza dieťa do materskej školy spravidla do 8.00 hod. a prevezme ho spravidla po 15.00 hod. Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne zákonný zástupca s riaditeľkou, alebo triednou učiteľkou školy. V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne zákonný zástupca  čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činnosti ostatných detí./napr. aby neobmedzil pobyt vonku a pod./

Neskoršie príchody do MŠ: po telefonickom oznámení je možné dieťa priniesť i po tomto čase (návšteva lekára, dopravná zápcha...) V tomto prípade zákonný zástupca musí rešpektovať časový rozvrh  stravovania – dieťaťu môže byť desiata, olovrant odložený, ale pokiaľ učiteľka s deťmi už v jedálne nie je, venujú sa inej činnosti, nie je zabezpečený pedagogický dozor, musí sa táto situácia riešiť nasledovne:

 1. Zákonný zástupca zotrvá pred  jedálňou (hygienické predpisy),pokiaľ sa dieťa odstravuje, potom odovzdá dieťa učiteľke do triedy
 2.  dieťa si stravu nevyžaduje a zákonný zástupca odovzdá dieťa do triedy učiteľke

      Jedlo si do triedy dieťa nemôže zobrať – z hygienických dôvodov

 

Najneskôr do 3 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi zákonný zástupca  dôvod a predpokladaný čas  jeho neprítomnosti.

 

5.ORGANIZÁCIA V ŠATNI

 Každé dieťa má svoju skrinku s pridelenou značkou, má obsahovať náhradné oblečenie, prezúvky. Do skriniek sa  nesmie odkladať deťom jedlo, ovocie, sladkosti, lieky /ani vitamíny/, rôzne spraye ani iné predmety, ktoré do z hľadiska bezpečnosti MŠ nepatria (peniaze, cenné predmety, veľkoobjemné hračky apod.) .

Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľkou deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Učiteľka pomáha dieťaťu  pri vyzliekaní a obliekaní, ak dieťa nie je samostatné. Zodpovedá za úpravu zovňajšku dieťaťa a úpravu jeho osobných vecí v skrinke. V najmladšej vekovej skupine pri obliekaní a vyzliekaní pomáha prevádzkový zamestnanec. 

Za hygienu priestorov šatne, drobné opravy (chýbajúce magnety, poličky...), uzamknutie vchodu počas dňa zodpovedá prevádzkový  zamestnanec- školníčka.

Organizácia na schodoch -  Učiteľka dbá na správny postup pri schádzaní a vychádzaní po schodoch: deti idú v rade za sebou, nie vo dvojiciach. Pridŕžajú sa madiel prispôsobených k ich výške.

 

 

6. ORGANIZÁCIA V UMYVÁRNI

1.a 2. trieda majú umyváreň spoločnú, 3. trieda samostatnú. Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, zubnú kefku a pohárik označené svojou značkou. Po jedle sú deti vedené pod odborným dohľadom pedagogického zamestnanca k správnemu umývaniu zubov a ostatným návykom stomatohygieny. Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov, suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá školníčka MŠ. Deti sa v umyvárke zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni (uzatvorenie vody, spláchnutie WC, zavesenie uterákov a dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov) zodpovedá učiteľka.  Za hygienu priestorov, výmenu uterákov pre dospelých, dopĺňanie nádob na tekuté mydlo a evidovanie dostatku toaletného papiera zodpovedá školníčka  podľa určených pracovných povinností.

7. POBYT DETÍ VONKU

Ochrana pred slnečným žiarením – je potrebné upozorniť rodičov, aby deti mali na hlavách v letných mesiacoch pokrývky hlavy. Na slnku sa v tomto období nesmú zdržiavať na slnku dlhšie ako do 11. hod. a poobede od 15. hod. Učiteľky chránia deti pred priamym slnečným žiarením .

Školníčka  zametá betónové plochy na školskom dvore, v zime odhŕňa sneh na schodoch, udržuje čistotu v okolí pieskoviska a prehliada školskú záhradu, odstraňuje nebezpečné predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie detí /rozbité sklo, konzervy.../ Po dohovore s učiteľkou pomáha vynášať a odnášať záhradné hračky pre deti.

Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, zaujímavú a príťažlivú organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, musí mať prehľad o deťoch, dbať na ich bezpečnosť, dodržiavať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných predpisov a pokynov riaditeľky školy. Neodmysliteľnými činnosťami sú tvorivé aktivity s pieskom, pohybové, športové a hudobno- pohybové hry ako aj kreslenie kriedovým pastelom na chodník. Učiteľka nesmie odísť od detí (WC, telefón prípadne iná nepredvídaná udalosť) bez zabezpečenia dohľadu nad deťmi iným pedagogickým pracovníkom

Deti chodia von za každého počasia. Učiteľky dodržujú dĺžku pobytu vonku podľa denného poriadku. V zime chodia deti von 1x denne podľa počasia, v letnom období 2x denne. Pobyt vonku sa neuskutočňuje pri veľmi silnom nárazovom vetre, pri daždi, v búrke a keď je teplota vzduchu nižšia ako –10°C. V letnom období od 11.00 h do 15.00 h sa deti zdržujú v budove z dôvodu intenzívneho slnečného žiarenia. Taktiež sú zodpovedné za využívanie tieňa, osviežovanie vodou a  dbajú na pitný režim detí V prípade potreby dieťaťa ísť na toaletu, odchádza s dieťaťom jedna učiteľka, ostatné zabezpečia dozor nad deťmi.

Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od 4 do 5 rokov, alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor (sánkovanie, plávanie, výlet, spoločenské udalosti, všetky podujatia mimo areálu materskej školy), riaditeľ (učiteľka poverená zastupovaním) zabezpečí dozor druhej učiteľky, prípadne ďalšieho pracovníka materskej školy alebo inú plnoletú osobu, ktorá dbá na bezpečnosť detí. S triedou detí mladších ako tri roky a detí vo veku od troch do štyroch rokov sa uskutoční vychádzka len v prítomnosti dvoch zamestnancov.

Ak je prítomná z akéhokoľvek dôvodu len jedna učiteľka, pripoja sa k deťom inej triedy. Ak ide učiteľka na dlhšiu, alebo vzdialenejšiu vychádzku, vezme si so sebou prenosnú lekárničku a stop terčík.

Pri prechode cez komunikáciu dbá, aby previedla deti cez cestu bezpečne. Učiteľka vchádza do vozovky prvá, postaví sa do stredu komunikácie a STOP terčíkom zastaví dopravu, až potom  prevedie deti na druhú stranu komunikácie. Učiteľka stojí v strede komunikácie, pokiaľ neprejde posledné dieťa. Vozovku opúšťa posledná. Ak sa deti počas pobytu vonku pohybujú po cestnej komunikácii správajú sa v súlade so Zákonom o cestnej premávke č.8 /2009 z. Z. §52 ods. 1  a §54 ods. 5, 9 (osobitné ustanovenia o chodcoch). Ak na cestnej komunikácii nie je chodník, alebo voľný zelený pás, pohybuje sa učiteľka s deťmi v reflexných vestách po ľavej strane vozovky.

 

8.   ORGANIZÁCIA  PRI JEDLE

Jedlo sa podáva deťom v jedálni.

 • desiata :          8.45 hod. –   9.00 hod.
 •                        9.00 hod. –   9.20 hod.
 • obed :             11.20 hod. – 11.50 hod.
 •                        11.50 hod. – 12.20 hod.
 • olovrant :        14.35 hod. – 14.50 hod.
 •                        14.20 hod. –  14.35 hod.

Stravovanie: Za kvalitu, predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne p. Mitková H. a hlavná kuchárka p. Tuššová D. Ďalej zabezpečujú zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim. Deti majú k dispozícii nápoje – pitnú vodu a čaj počas celého pobytu v MŠ v triedach a môžu sa kedykoľvek napiť. V letných mesiacoch zabezpečuje na školskom dvore pitný režim školníčka v spolupráci s ŠJ.

 Vedúca školskej jedálne vyhotovuje mesačne poštové poukážky pre rodičov na úhradu stravného poplatku. Každý  mesiac vyúčtuje preplatky stravy podľa platných predpisov pre školské jedálne. Zákonní zástupcovia dieťaťa sú povinní uhradiť poštovú poukážku vopred do 15. dňa v kalendárnom mesiaci. Akékoľvek informácie ohľadne výšky stravného je nutné konzultovať s vedúcou školskej jedálne.  

Vyhotovuje  jedálny lístok, ktorý včas vystaví na viditeľnom mieste v šatni – pre informovanosť rodičov. V rámci organizovania rôznych aktivít školy úzko spolupracuje s riaditeľkou školy.

Požiadavky zákonných zástupcov na obmedzovanie stravy z dôvodu neobľúbenosti alebo alergie na určitý druh jedál konzultujú s riaditeľkou materskej školy a vedúcou školskej jedálne a dokladuje svojou písomnou žiadosťou,  prípadne potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast o zákaze konzumácie určitého druhu jedla.

  Dve deti sú určené ako služba a pomáhajú pri úprave stolov a rozdávaní príborov. Prostredie jedálne vkusne upravujeme, používame obrúsky, príbor podľa veku a schopnosti detí. Deťom I. triedy podávame počas stolovania iba lyžicu,  II. triede lyžicu a vidličku, od 2. polroka príbor, deťom v III. triede počas celého roka príbor. Pri výmene tried v jedálni počas stravovania upravia stoly tak, aby spĺňali všetky nároky na hygienu.  O hygienu stolov sa starajú zamestnanci  školskej jedálne, dlážku v stravovacej časti triedy umýva školníčka MŠ.

Za organizáciu, a výchovný proces v jedálni zodpovedá riaditeľka MŠ a učiteľky príslušných tried. Učiteľky vedú deti k osvojovaniu základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas stolovania pri obede zabezpečuje dozor učiteľka rannej zmeny, druhá učiteľka zatiaľ obeduje Potom sa vymenia. Počas stolovania deti nenásilnou formou usmerňujú, v najmladšej triede môžu prikrmovať ale nenútia deti jesť nasilu! 

Vedúca ŠJ v spolupráci s riaditeľkou MŠ zabezpečuje zostavovanie denného poriadku MŠ tak, aby stabilný čas na jedlo a oddych zodpovedali fyziologickým potrebám detí. Spolupracuje s rodičmi v oblasti zdravej výživy (denné podávanie ovocia).

 

9. ORGANIZÁCIA V SPÁLNI

Každé dieťa má svoje lôžko. Posteľná bielizeň sa vymieňa každé 3 týždne, pyžamá a uteráky sa menia každý týždeň. Školníčka počas pobytu vonku miestnosť  dobre vetrá a počas obeda spolu s učiteľkou, ktorá má službu rozloží ležadlá.

Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí (pyžamo). zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí.

 Začiatkom týždňa zákonný zástupca poskytne dieťaťu podpísané pyžamo a koncom týždňa si ho dieťa vezme domov k výmene. Pri prezliekaní pomáha v najmladšej vekovej skupine upratovačka v tom prípade, ak jedna z učiteliek nie je prítomná.. Dieťa nesmie chodiť bosé. Učiteľka je v triede po celý čas odpočinku, venuje sa individuálnemu štúdiu, príprave pomôcok, prípadne iným činnostiam súvisiacim s výchovnou činnosťou. Dbá, aby bolo dieťa zakryté. V letných horúcich dňoch sa deti nemusia prikrývať, príp. sa prikrývajú iba návlečkou. Individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku - dieťa len oddychuje na ležadle. Deťom v  najstaršej vekovej skupine sa spánok počas roka postupne skracuje v druhom polroku, minimálny čas oddychu je 30 min., využívajú sa oddychové aktivity – (počúvanie rozprávok, prezeranie knižiek, muzikoterapia, grafomotorické cvičenia, občasné pozeranie detských filmov, možnosť pracovať v krúžkoch.... ). Učiteľka dohliadne na úpravu zovňajšku detí po spánku (pozapínané gombíky, učesanie...). Dĺžka odpočinku v jednotlivých triedach je uvedená v denných poriadkoch.

V spálni komunikujú učiteľky v tichosti, aby nenarúšali spánok detí. Po spánku detí upratuje miestnosť školníčka.

 

10.  ŠKOLSKÉ  VÝLETY A EXKURZIE

Organizácia počas prepravy autobusovou dopravou (výlety, športové akcie)

Výlety, exkurzie a iné akcie sa organizujú na základe plánu práce školy, najviac na 1 deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť aj verejnú dopravu. Na prepravu detí počas poldenného výletu je potrebné objednať autobus. Za bezpečnosť detí pri preprave autobusom je zodpovedná učiteľka, ktorá vykonáva v daný deň priamu prácu s deťmi.

Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie riaditeľka alebo vedúci pedagogický zamestnanec poverený  riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít,  doloží písomný súhlas zákonných  zástupcov detí s účasťou detí a možnosťou autobusovej prepravy, vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. Písomný záznam potvrdia aj všetky dospelé zúčastnené osoby svojim podpisom.

Pri nástupe do autobusu pomáha jedna učiteľka nastupovať deťom a  organizuje umiestnenie detí na miesta, ďalšie sústreďujú deti pred autobusom a dbajú o bezpečnosť detí – pri výstupe v obrátenom poradí. Deťom s nevoľnosťou pred cestou poskytnú po dohovore s rodičmi lieky proti kinetóze a majú k dispozícii igelitové vrecká. Učiteľky dbajú o to, aby sa deti povyzliekali z vrchného odevu, a tým sa zamedzilo prehriatiu organizmu.

Pri organizácii poldenných výletov autobusovou dopravou sa výletu zúčastňujú všetky učiteľky materskej školy. Kuchárky pripravia do termosiek nápoje a zabezpečia dostatok pohárov ( alebo iný pitný režim- napr. džúsy), desiatu zabalia tak, aby spĺňala hygienické požiadavky. Pribalí sa tiež dostatok hygienických obrúskov. Učiteľky zabezpečia vhodné množstvo pomôcok k hrám, deky na odpočinok detí. Pri organizácii výletov platia všetky bezpečnostné opatrenia ako pri pobyte vonku.

Počas organizovania predplaveckej výchovy, a pod. učiteľka zabezpečuje dozor vo vyhranenom priestore pri prezliekaní, prezúvaní a vykonávaní hygieny detí až do odovzdania detí lektorom výcviku. V priebehu výcviku sa učiteľka nevzďaľuje z vyhradeného priestoru a v prípade potreby je deťom nápomocná. Deti musia mať zabezpečený pitný režim, platia tie isté pokyny ako pri organizácii výletu. Za pedagogický dozor zodpovedá počas organizovania spoločných podujatí učiteľka, poverená riaditeľkou materskej školy. Na plaveckom výcviku je zodpovedá jeden pedagogický zamestnanec najviac za 8 detí. Plavecký výcvik sa organizuje na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

 

 

11.   Odpoludňajšia činnosť

Ak záujmová činnosť prebieha na školskom dvore a učiteľky použijú hračky (hračky do piesku, hojdačky, futbalové brány, bicykle...), každá učiteľka za pomoci   školníčky odloží hračky naspäť na vyhradené miesto. Za poriadok v sklade zodpovedá školníčka. Ak záujmová činnosť prebieha v triede, za odloženie a úpravu hračiek zodpovedá učiteľka triedy. Školníčka zodpovedá za čistotu hračiek, ich dezinfekciu.

 

12. KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

Krúžková činnosť v materskej škole sa realizuje v popoludňajších hodinách s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí. Záujmové krúžky sa realizujú pod vedením pedagogických zamestnancov materskej školy, alebo lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity s deťmi. Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovedné pedagogické zamestnankyne a kvalifikovaní lektori, ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľke materskej školy na schválenie plán činnosti. Krúžková činnosť sa organizuje na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.

 

13. ÚSPORNÝ RÉŽIM

V prípade nízkeho počtu detí môže rozhodnúť riaditeľ z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov o spájaní tried. Nadbytok zamestnancov v tomto prípade rieši udelením NV alebo čerpaním dovolenky.  Počas školských prázdnin je riaditeľ povinný robiť prieskum dochádzky detí do MŠ. Ak v priebehu školského roka nebude počas zimných a jarných prázdnin do materskej školy  prihlásených 10 detí, môže riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na toto obdobie materskú školu zavrieť. Zamestnanci si budú čerpať NV, alebo dovolenky.

 

 

14.  Opatrenia v prípade pedikulózy

Rodič, ktorý zistí zavšivenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť učiteľovi a riaditeľke materskej školy. Hromadný výskyt hlási riaditeľka na odbor epidemiologie RÚVZ.

Všeobecným predpokladom boja proti zavšiveniu je osobná čistota a častá výmena osobnej a posteľnej bielizne. V prípade výskytu je nutné včasné začatie dezinsekčnej akcie (zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom), ktorú je nutné vykonať v celom kolektíve, t. j. aj u zdravých členov triedy, rodiny. Súčasne je nutné zahubiť i vši, ktoré sa môžu vyskytovať na pokrývkach hlavy, hrebeňoch, kefách, bielizni a ďalších predmetoch, s ktorými prišla hlava zavšivenej osoby do styku.

Osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť. Matrace, žinenky používané v škole postriekať Biolitom na lezúci hmyz, dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a min. 3 až 4 dni nepoužívať.

Predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi (hrebene, kefy) je potrebné ošetriť prípravkom Biolit na lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku s obsahom chlóru (Savo, Chloramín, Persteril). Do MŠ bude prijaté dieťa nielen po odvšivení, ale i po vyťahaní hníd z vlasov.

 

 

                                                               Článok 4

 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí  a ich ochrany   

            pred   sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

 

Materská škola je pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinné:

 A/  Prihliadať na základné fyziologické potreby detí

 B/  Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí  a na predchádzanie sociálno-patologickým javom

 C/  Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí

 E/ Viesť evidenciu školských úrazov detí, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou

 

A/  Prihliadanie na základné fyziologické potreby detí

Zabezpečovať denne pitný režim – podľa pokynov –pri pobyte vonku, v triedach je k dispozícii počas celého dňa voda a  ovocný čaj , ktorý ráno pripraví prevádzkový  zamestnanec.

V miestnostiach budovy MŠ určených na pobyt detí sa udržovať teplotu 20 – 22 stupňov Celzia, ktorú zabezpečuje firma poverená zriaďovateľom. Ak klesne teplota v miestnostiach pod 18 stupňov Celzia, treba v každom období miestnosti temperovať na základe požiadavky riaditeľky MŠ. Výhrevné telesá sú opatrené ochrannými krytmi.

Z hľadiska zabezpečenia základných fyziologických potrieb detí vyvážene striedať aktívne činnosti s oddychovými, zabezpečiť pravidelné stravovanie s dostatočným časovým odstupom medzi podávaním stravy, dbať na neprehrievanie organizmu pri aktívnych činnostiach, v letnom období zabezpečiť zvýšený prísun podávania tekutín, vyhýbanie sa letnému slnečnému žiareniu v kritických hodinách /11 – 15 hod./. prihliadať na vekové ako i individuálne osobitosti detí.  Umožniť deťom ísť na toaletu v akomkoľvek čase, upevňovať správne hygienické návyky. Vytvárať časový priestor na hru i učenie, dodržiavať zásady zdravej životosprávy, zaisťovať bezstresové prostredie.  

 

 

B/  vytváranie podmienok na zdravý vývin detí  a na predchádzanie sociálno - patologickým javom

- V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania, či ohrozovania mravného vývinu problém riešiť bezodkladne v spolupráci s vedením školy a centrom výchovnej a psychologickej prevencie, prípadne s pedagogicko-psychologickou poradňou, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

 

- Zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred šírením legálnych a nelegálnych drog, monitorovať zmeny a v prípade opätovného podozrenia z ohrozovania detí drogou bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, centrom protidrogovej prevencie a príslušným policajným zborom. Preventívne vystríhať deti pred nebezpečenstvom drogy v rozhovoroch ako aj pri práci s metodickým materiálom (Nenič svoje múdre telo). Upozorňovať deti na nebezpečenstvo nákazy, na možnosť ochorenia, nebrať sladkosti od cudzích ľudí, nechytať nebezpečné predmety (sklo, striekačky).

 

V školách sa zakazuje v zmysle zákona č. 245/2008 /školský zákon/

-    činnosť politických hnutí a ich propagácia,

 • nepovoľuje sa reklama, ktorá je v rozpore s princípmi a obsahom výchovy a vzdelávania alebo ďalšími negatívnymi činnosťami spojenými s výchovou a vzdelávaním, reklama a predaj výrobkov ohrozujúcich zdravie, psychický alebo morálny vývin detí
 • zakazuje sa poskytovanie alebo sprístupňovanie informácií alebo zneužívanie informačných prostriedkov, ktoré by mohli viesť k narušeniu mravnosti.

 

C/ zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí

 V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnanci materskej školy riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, pracovným poriadkom, školským poriadkom a internými pokynmi riaditeľky materskej  školy.

 

Bezpečnostné opatrenia:

 1. Budova je  sprístupnená zákonným zástupcom od 6.30 hod. V ostatnom čase školníčka dôrazne dbá, aby bola budova uzamknutá.
 2. Žiadna cudzia osoba sa nesmie pohybovať po budove bez sprievodu.
 3. Budovu uzatvoriť o 8.30 hod., v daných hodinách sprístupniť cez obed od 11.30 – 12.30 hod. a budovu otvoriť o 14.30hod.
 4. Učiteľky nevydajú dieťa žiadnej cudzej osobe, iba na splnomocnenie, pokiaľ túto skutočnosť zákonný zástupca neoznámi učiteľke osobne vopred.
 5. Učiteľky zodpovedajú za to, aby sa deti nedostali do priestorov v zariadení, kde nemajú nad nimi priamy dohľad (šatne, chodby,...)
 6. V prízemných miestnostiach vetrať len v prítomnosti dospelej osoby.
 7. Pri pobyte vonku venovať deťom a okoliu zvýšenú pozornosť.
 8. Učiteľka nedopustí, aby neznáme osoby fotografovali a filmovali deti počas pobytu v materskej škole.

 

 • Prostredie materskej školy musí byť upravené tak, aby deti neprišli do styku s predmetmi, s ktorými by ohrozovali ich bezpečnosť.
 • Lieky, čistiace a dezinfekčné prostriedky musia byť uložené tak, aby deti nemali k nim prístup, za čo zodpovedajú upratovačka a školníčka. Odpadové kanále, šachty a elektrické zásuvky, musia byť chránené krytom, za čo zodpovedá  školníčka.
 •  Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ a ochranu zdravia zodpovedá školníčka a to v rozsahu určenej pracovnej náplne. Pri udržiavaní poriadku a čistoty priestorov rešpektuje zabezpečenie plynulej a nerušenej výchovno-vzdelávacej práce s deťmi v triedach
 •  Všetky miestnosti sa dôkladne vetrajú, podlaha a prach sa utiera navlhko, hygienické zariadenia sa dezinfikujú.
 • Posteľná bielizeň sa prezlieka podľa potreby, spravidla každé 3 týždne.   Deti ktoré sa znečistia, umýva a pomáha preobliekať školníčka. 
 • Hračky a predmety v triede sú učiteľky povinné udržiavať v dobrom stave, musia spĺňať bezpečnostné kritéria.
 •  Učiteľka nenecháva deti bez dozoru, počas pracovnej doby sa im maximálne venuje. V prípade nutnosti poverí dozorom inú zamestnankyňu školy.
 • Učiteľka zodpovedá za bezpečnosť detí od ich prevzatia od rodičov až do odovzdania detí druhej učiteľke, zákonnému zástupcovi alebo nimi povereným osobám.

Materská škola je vybavená lekárničkou prvej pomoci, jej obsah dopĺňa poverený zamestnanec. Ak idú deti na dlhšiu vychádzku, učiteľka nosí so sebou prenosnú lekárničku.

 Mimoriadne akcie - plavecká príprava, poldenný výlet si vyžadujú zvýšenú pozornosť z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia. Poverená učiteľka v deň účasti na akcii zodpovedá za neustály prehľad o počte detí, o potrebách detí, zabezpečuje dozor pri preprave. Do autobusu nastupuje prvá učiteľka a usádza deti do sedadiel tak, že deti sedia po dvoch a chrbát majú opretý o sedadlo. Druhá učiteľka pomáha deťom pri nastupovaní do autobusu. Do autobusu nastupuje ako posledná učiteľka, ktorá zaisťovala bezpečnosť pri nastupovaní. Táto učiteľka nesie so sebou lekárničku. Učiteľka ďalej zodpovedá za prípravu deti na činnosť, vykonáva dozor nad detským ošatením, odvádza deti na toaletu a sleduje prácu trénerov s deťmi. Počas akcie zodpovedá za bezpečnosť detí tréner.

 

V zmysle zákona NR SR č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve z hľadiska utvárania podmienok pre stravovacie služby v priestoroch školy v súlade so zásadami správnej výživy a v zmysle Zákonníka práce má okrem detí možnosť stravovať sa v školskej jedálni každý zamestnanec.

Zabezpečovať uplatňovanie zákona č. 465/2005 Z. z o ochrane nefajčiarov v predškolských zariadeniach - v priestoroch MŠ je zakázané fajčiť a združovať sa za týmto účelom v priestoroch školského dvora.

 

D/  poskytovanie nevyhnutných informácií na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí

 • Na pracovnej porade boli všetci zamestnanci materskej školy oboznámení so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a so základnými povinnosťami pri dodržiavaní požiarno – bezpečnostných predpisov, bezpečnosti a ochrany pri práci ako i pravidiel, príkazov, nariadení pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.
 • Na rodičovskej schôdzi v septembri sú rodičia informovaní o bezpečnostných opatreniach materskej školy z dôvodu predchádzania  nepredvídavým situáciám a ochrany detí i zamestnancov ako i majetku materskej školy.
 • Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí izoláciu dieťaťa od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu dieťaťa. Preto je nutné, aby mali učiteľky k dispozícií aktuálne telefónne čísla zákonných zástupcov - na evidenčných lístkoch.          

 

                                                                                                                                    

E/Evidencia úrazov

 • Základné ošetrenie poskytne ihneď učiteľka /tá učiteľka, ktorej sa v čase jej pracovného času stal úraz/  na mieste úrazu. Ostatné kolegyne preberajú zodpovednosť za deti deliacej sa triedy.
 • Úraz – i drobný- je potrebné zapísať do zošita drobných úrazov (v deň úrazu) a pri vzniku školského úrazu spíše sa záznam o školskom o úraze (do 24 hodín).
 • Učiteľka je povinná oboznámiť zákonného zástupcu s úrazom (kedy, prečo a ako sa úraz stal, ako bolo dieťa ošetrené) a odovzdať záznam o úraze k podpisu. Ak sa stane vážnejší úraz, po poskytnutí základného ošetrenia sa telefonicky kontaktuje so zákonným zástupcom, dohodne sa na následnom ošetrení v zdravotníckom zariadení.
 • Na ošetrenie lekárom dieťa sprevádza učiteľka, pri ktorej sa úraz stal. Zoberie so sebou kópiu preukazu zdravotného poistenia.
 •  Úraz nahlási riaditeľka materskej školy do troch dní zriaďovateľovi na Obecný úrad v Blatnom s vyplnenými tlačivami.

            Článok 5 

Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

 

 • Vchody do MŠ sú zaistené zámkami. Kľúč od budovy vlastní riaditeľka materskej školy, pani školníčka a zástupkyňa materskej školy. V priebehu prevádzky MŠ za uzamykanie a ráno odomykanie budovy zodpovedá pani školníčka.
 • Učiteľka je povinná po skončení úväzku s deťmi uložiť všetku didaktickú a audiovizuálnu techniku, skontroluje uloženie hračiek a úpravu triedy.
 • Za uzatvorenie okien, kontrolu elektrických zariadení (vypnutie) je zodpovedná školníčka, ktorá končí pracovnú činnosť ako posledná.
 • Ak je neprítomná školníčka poobede- PN, D, tak za tieto záležitosti je zodpovedná riaditeľka, alebo zástupkyňa materskej školy , ktorá má konečnú smenu.
 • Všetci zamestnanci sú povinní udržiavať čistotu a poriadok, viesť deti k šetrnému zaobchádzaniu s hračkami aj ostatným zariadením, riadne hospodáriť s  prostriedkami a učebnými pomôckami, ochraňovať ich pred poškodením, stratou..
 • Jednotliví pracovníci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je s pracovníkom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si pracovníci plnia v zmysle pracovnej náplne.
 • Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle pracovnej náplne.

 

 

Časť IV.

Záverečné ustanovenia

  Školský poriadok materskej školy je spracovaný v súlade s/so

 1. zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (  školský zákon),
 2.  vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole,
 3. zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia   a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 4. zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 5. všeobecné záväzné nariadenie obce Blatné č. 9/2009 z  27. novembra 2009 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení a o podmienkach na prijatie detí do MŠ,
 6. Pracovným poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení v pôsobnosti Obecného úradu v Blatnom.

 

 

—————

Späť


KontaktMaterská škola
Antona Vosátka 361/2
900 82 Blatné


033/6459340

Oznamy

Návšteva školskej knižnice v ZŠ Blatné

18.10.2013 19:36
Dňa 28.10.2013 (t.j. v pondelok) v dopoludňajších hodinách naši predškoláci pri príležitosti "Dňa knižníc" navštívia školskú knižnicu v ZŠ Blatné.

—————

Výlet do zábavného parku Atlantis Scienter Bratislava

18.10.2013 19:33
Dňa 6.11.2013 (t.j. v stredu) sa uskutoční výlet do Zábavného parku Atlantis Scienter Bratislava. Odchod autobusu z MŠ bude o 8:15 hod., predpokladaný príchod do MŠ bude v popoludňajších hodinách. Čas odchodu a príchodu tesne pred výletom upresníme.

—————

exkurzia do Mestskej knižnice a múzea Senec

18.10.2013 19:29
Dňa 29.10.2013 (t.j. v utorok) uskutoční exkurzia do Mestskej knižnice a múzea v Senci. Odchod autobusu s pred MŠ bude o 9:30 hod. a predpokladaný príchod do MŠ bude o 11:30 hod. Deťom nie je potrebné baliť jedlo o všetko je postarané.

—————

Babičkin jablčník

18.10.2013 19:25
Milé babičky, milí dedkovia, dňa 24.10.2013 (t.j. vo štvrtok) o 16:00 hod. Vás srdečne pozývame pri príležitosti sviatku úcty k starším k nám do MŠ do fialovej triedy (v nadstavbe) na milé posedenie (babičkin jablčník), kde majú pre vás pripravený krátky kultúrny program vaše vnúčatká (predškoláci). Pri tejto príležitosti si môžete so sebou piniesť jablkový poprípade iný chutný koláč :-) Tešíme sa na Vašu účasť.

—————

PRÍBEH: „AKO ZACHRÁNIŤ PRÍRODU“

09.10.2013 16:48
Dňa 21.10.2013 (t.j. v pondelok) o 9:00 hod. k nám do MŠ zavíta Divadielko Zu-Zu, ktoré príde deťom zahrať divadelné predstavenie s environmentálnym zameraním: „Ako chrániť prírodu“.

—————

HRA NA MALÝCH ZDRAVOTNÍKOV – STRETNUTIE SO ZÁCHRANÁRMI

09.10.2013 16:47
Dňa 15.10.2013 (t.j. v utorok) o 10:30 hod. sa uskutoční v našej MŠ stretnutie so záchranármi, kde budú prebiehať ukážky ošetrenia drobných poranení a ukážky vybavenia sanitky. Deti sa budú mať možnosť zahrať na malých zdravotníkov.

—————

SRDEČNÉ POĎAKOVANIE ZA ÚČASŤ NA BRIGÁDE

09.10.2013 16:43
  Veľmi pekne ďakujeme za účasť na brigáde, za pomoc pri úprave školského dvora  rodičom: p. Pravdovej p.Stachovej a p. Stachovi p. Struhárikovi p.Šarmírovi p.Šmyčkovej p. Rázgovej Zároveň prosíme aj ostatných rodičov, aby sa v priebehu tohto týždňa ešte zapojili do dokončovacích úprav školského dvora.  Brigáda sa uskutoční každý deň od 7.10.2013 (pondelka) od 16:30 hod. a v sobotu (t.j. 12.10.2013) v dopoludňajších hodinách. Vopred ďakujeme za Vašu...

—————

ZBER TETRAPAKOV - pokračuje :)

04.10.2013 00:00
Vážení rodičia, od dnešného dňa sa pokračuje v zbere Tetrapakov. Prázdne obaly môžete nosiť do MŠ už aj v priebehu tohto týždňa. Vo vestibule MŠ bude umiestnená veľká krabica, do ktorej môžete obaly vhadzovať. Ďakujeme Vám za pomoc pri tejto zbierke.

—————

Brigada

19.09.2013 07:04
Vazeni rodicia, Pocas celeho dna 3.10.2013 bude prebiehat v MS brigada zamerana na upravu skolskeho dvora a to na: natieranie preliezok,altanku,laviciek ,oplotenia MS,bude prebiehat oprava preliezok....Chceme Vas preto poprosit o pomoc pri tychto upravach.Tesime sa na Vasu ucast. Za akukolvek formu pomoci Vam vopred dakujeme.Vpripade nepriazniveho pocasia bude brigada odlozena na iny termin.

—————

Fotografovanie deti MS

19.09.2013 07:00
Dna 26.9.2013 t.j. vo stvrtok od 9:00hod. bude prebiehat fotenie vsetkych deti MS. Prosime rodicov,aby v pripade ochorenia svojho dietata,priniesli dieta len na samotne fotenie. Dakujeme

—————

projekt Schauma

19.09.2013 06:46
Vazeni rodicia, Nasa MS sa prihlasila do projektu Schauma,hlavnou vyhrou je 3000€,chceme Vas preto poprosit,ak pouzivate vyrobky Schauma,aby ste  priniesli do MS aspon 3 predne etikety z nasledujucich sutaznych vyrobkov Schauma: Schauma sampon a kondicioner Kids Jahoda/grls 250ml schauma sampon a kondicioner Kids boys 250ml Schauma sampon Kids baby 250ml FA sprchovaci gel Kids Morska vila 250ml FA sprchovaci gel a sampon Kids pirat 250ml Vademekum Junior jablko-zubna pasta 50ml Vademekum...

—————

oznam o preberaní a odovzdávaní detí

09.01.2013 15:28
Vážení rodičia, od 7.1.2013 (t.j. od pondelka) bude prebiehať dopoludňajšie preberane detí predškolského veku a následné ich popoludňajšie odovzdávanie v horných triedach.

—————


Nový katalóg

Neboli nájdené žiadne záznamy.